Lambs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lamb.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 6:9

And whatever they need--young bulls, rams, and lambs for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the request of the priests who are in Jerusalem--let it be given them day by day without fail,


അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്നു സൌരഭ്യവാസനയുള്ള യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും രാജാവിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും ക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്നും


Numbers 7:88

And all the oxen for the sacrifice of peace offerings were twenty-four bulls, the rams sixty, the male goats sixty, and the lambs in their first year sixty. This was the dedication offering for the altar after it was anointed.


മോശെ തിരുമുമ്പിൽ സംസാരിപ്പാൻ സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവൻ സാക്ഷ്യപെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിങ്കൽ നിന്നു രണ്ടു കെരൂബുകളുടെ നടുവിൽനിന്നു തന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന തിരുശബ്ദം കേട്ടു; അങ്ങനെ അവൻ അവനോടു സംസാരിച്ചു.


Numbers 28:19

And you shall present an offering made by fire as a burnt offering to the LORD: two young bulls, one ram, and seven lambs in their first year. Be sure they are without blemish.


എന്നാൽ നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഏഴു കുഞ്ഞാടിനെയും ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Lambs?

Name :

Email :

Details :×