Lambs

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of lamb.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 3:4

Now Mesha king of Moab was a sheepbreeder, and he regularly paid the king of Israel one hundred thousand lambs and the wool of one hundred thousand rams.


മോവാബ് രാജാവായ മേശെക്കു അനവധി ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ യിസ്രായേൽരാജാവിന്നു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രോമം കൊടുത്തുവന്നു.


Genesis 21:30

And he said, "You will take these seven ewe lambs from my hand, that they may be my witness that I have dug this well."


ഞാൻ ഈ കിണർ കുഴിച്ചു എന്നതിന്നു സാക്ഷിയായി നീ ഈ ഏഴു പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ എന്നോടു വാങ്ങേണം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


Numbers 7:83

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Ahira the son of Enan.


യാഗപീഠം അഭിഷേകം ചെയ്ത ദിവസം യിസ്രായേൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠവഴിപാടു ഇതു ആയിരുന്നു; വെള്ളിത്തളിക പന്ത്രണ്ടു, വെള്ളിക്കിണ്ണം പന്ത്രണ്ടു,


×

Found Wrong Meaning for Lambs?

Name :

Email :

Details :×