Lambs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lamb.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 29:13

You shall present a burnt offering, an offering made by fire as a sweet aroma to the LORD: thirteen young bulls, two rams, and fourteen lambs in their first year. They shall be without blemish.


നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി പതിമൂന്നു കാളക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഗം കഴിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം.


Isaiah 5:17

Then the lambs shall feed in their pasture, And in the waste places of the fat ones strangers shall eat.


അപ്പോൾ കുഞ്ഞാടുകൾ മേച്ചൽപുറത്തെന്നപോലെ മേയും; പുഷ്ടിയുള്ളവരുടെ ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളെ സഞ്ചാരികൾ അനുഭവിക്കും.


Numbers 29:32

"On the seventh day present seven bulls, two rams, and fourteen lambs in their first year without blemish,


ഏഴാം ദിവസം ഏഴു കാളയെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും അർപ്പിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Lambs?

Name :

Email :

Details :×