Lambs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lamb.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 12:21

Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, "Pick out and take lambs for yourselves according to your families, and kill the Passover lamb.


അനന്തരം മോശെ യിസ്രായേൽമൂപ്പനാരെ ഒക്കെയും വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഔരോ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പെസഹയെ അറുപ്പിൻ .


Numbers 7:53

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Elishama the son of Ammihud.


എട്ടാം ദിവസം മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ പ്രഭുവായ പെദാസൂരിന്റെ മകൻ ഗമലീയേൽ വഴിപാടു കഴിച്ചു.


Numbers 29:13

You shall present a burnt offering, an offering made by fire as a sweet aroma to the LORD: thirteen young bulls, two rams, and fourteen lambs in their first year. They shall be without blemish.


നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി പതിമൂന്നു കാളക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഗം കഴിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Lambs?

Name :

Email :

Details :×