Overflows

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of overflow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of overflow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 3:15

and as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water (for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest),


കൊയിത്തുകാലത്തൊക്കെയും യോർദ്ദാൻ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞു ഒഴുകും. പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്തു മുങ്ങിയപ്പോൾ മേൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുകൂ നിന്നു;


Lamentations 1:16

"For these things I weep; My eye, my eye overflows with water; Because the comforter, who should restore my life, Is far from me. My children are desolate Because the enemy prevailed."


ഇതുനിമിത്തം ഞാൻ കരയുന്നു; എന്റെ കണ്ണു കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു; എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ആശ്വാസപ്രദൻ എന്നോടു അകന്നിരിക്കുന്നു; ശത്രു പ്രബലനായിരിക്കയാൽ എന്റെ മക്കൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Overflows?

Name :

Email :

Details :×