Remembers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of remember.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 64:5

You meet him who rejoices and does righteousness, Who remembers You in Your ways. You are indeed angry, for we have sinned--In these ways we continue; And we need to be saved.


സന്തോഷിച്ചു നീതി പ്രവർ‍ത്തിക്കുന്നവരെ നീ എതിരേലക്കുന്നു; അവർ‍ നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ ഔർ‍ക്കുന്നു; നീ കോപിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു; ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുകാലം കഴിച്ചു; ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ?


John 16:21

A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world.


സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നാഴിക വന്നതു കൊണ്ടു അവൾക്കു ദുഃഖം ഉണ്ടു; കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചശേഷമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്കു പിറന്നിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നിമിത്തം അവൾ തന്റെ കഷ്ടം പിന്നെ ഔർക്കുംന്നില്ല.


Lamentations 3:20

My soul still remembers And sinks within me.


എന്റെ പ്രാണൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അവയെ ഔർത്തു ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Remembers?

Name :

Email :

Details :×