English Meaning

  1. Plural form of toe.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 1:7

And Adoni-Bezek said, "Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to gather scraps under my table; as I have done, so God has repaid me." Then they brought him to Jerusalem, and there he died.


കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചു എഴുപതു രാജാക്കന്മാർ എന്റെ മേശയിൻ കീഴിൽനിന്നു പെറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നേ ദൈവം എനിക്കു പകരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു അദോനീ--ബേസെൿ പറഞ്ഞു. അവർ അവനെ യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി അവിടെവെച്ചു അവൻ മരിച്ചു.


Daniel 2:42

And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile.


കാൽവിരൽ പാതി ഇരിമ്പും പാതി കളിമണ്ണുംകൊണ്ടു ആയിരുന്നതുപോലെ രാജത്വം ഒട്ടു ബലമുള്ളതും ഒട്ടു ഉടഞ്ഞുപോകുന്നതും ആയിരിക്കും.


2 Samuel 21:20

Yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature, who had six fingers on each hand and six toes on each foot, twenty-four in number; and he also was born to the giant.


രാജാവു ഗിബെയോന്യരെ വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞു:--ഗിബെയോന്യർ യിസ്രായേല്യരല്ല അമോർയ്യരിൽ ശേഷിച്ചവരത്രേ; അവരോടു യിസ്രായേൽ മക്കൾ സത്യം ചെയ്തിരുന്നു; എങ്കിലും ശൗൽ യിസ്രായേല്യർക്കും യെഹൂദ്യർക്കും വേണ്ടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എരിവിൽ അവരെ സംഹരിച്ചുകളവാൻ ശ്രമിച്ചു--


×

Found Wrong Meaning for Toes?

Name :

Email :

Details :×