Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Intruding

English Meaning

  1. Present participle of intrude.

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Colossians 2:18
Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
താഴ്മയിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ചു സ്വന്തദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കയും തന്റെ ജഡമനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കയും തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരും നിങ്ങളെ വിരുതു തെറ്റിക്കരുതു.
×

Found Wrong Meaning for Intruding?

Name :

Email :

Details :×