English Meaning

  1. Plural form of buy.
  2. Third-person singular simple present indicative form of buy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 18:11

"And the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchandise anymore:


ഭൂമിയിലെ വ്യാപാരികൾ പൊന്നു, വെള്ളി, രത്നം, മുത്തു, നേരിയ തുണി, ധൂമ്ര വസ്ത്രം, പട്ടു, കടുഞ്ചുവപ്പു, ചന്ദനത്തരങ്ങൾ,


Leviticus 22:11

But if the priest buys a person with his money, he may eat it; and one who is born in his house may eat his food.


എന്നാൽ പുരോഹിതൻ ഒരുത്തനെ വിലെക്കു വാങ്ങിയാൽ അവന്നും വീട്ടിൽ പിറന്നുണ്ടായവന്നും ഭക്ഷിക്കാം; ഇവർക്കും അവന്റെ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം.


Proverbs 31:16

She considers a field and buys it; From her profits she plants a vineyard.


അവൾ ഒരു നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു അതു മേടിക്കുന്നു; കൈനേട്ടംകൊണ്ടു അവൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Buys?

Name :

Email :

Details :×