Complained

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of complain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 31:13

"If I have despised the cause of my male or female servant When they complained against me,


എന്റെ ദാസനോ ദാസിയോ എന്നോടു വാദിച്ചിട്ടു ഞാൻ അവരുടെ ന്യായം തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ,


Numbers 14:2

And all the children of Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, "If only we had died in the land of Egypt! Or if only we had died in this wilderness!


യിസ്രായേൽമക്കൾ എല്ലാവരും മോശെക്കും അഹരോന്നും വിരോധമായി പിറുപിറുത്തു; സഭ ഒക്കെയും അവരോടു: മിസ്രയീംദേശത്തുവെച്ചു ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു.


Luke 5:30

And their scribes and the Pharisees complained against His disciples, saying, "Why do You eat and drink with tax collectors and sinners?"


പരീശന്മാരും അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Complained?

Name :

Email :

Details :×