Lament

Show Usage

Pronunciation of Lament  

   

English Meaning

To express or feel sorrow; to weep or wail; to mourn.

  1. To express grief for or about; mourn: lament a death.
  2. To regret deeply; deplore: He lamented his thoughtless acts.
  3. To grieve audibly; wail.
  4. To express sorrow or regret. See Synonyms at grieve.
  5. A feeling or an expression of grief; a lamentation.
  6. A song or poem expressing deep grief or mourning.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആക്രോശിക്കുക - Aakroshikkuka | akroshikkuka
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× പരിദേവനം - Paridhevanam
× ദീനരോദനം - Dheenarodhanam
× ശോകഗീതം - Shokageetham
× പരിവേദനം - Parivedhanam
× കുഞ്ഞാട് - Kunjaadu | Kunjadu
× ദീനമായി കരയുക - Dheenamaayi Karayuka | Dheenamayi Karayuka
× ആക്രന്ദിക്കുക - Aakrandhikkuka | akrandhikkuka
× കരയുക - Karayuka
× പ്രലാപം - Pralaapam | Pralapam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 16:5

For thus says the LORD: "Do not enter the house of mourning, nor go to lament or bemoan them; for I have taken away My peace from this people," says the LORD, "lovingkindness and mercies.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ ചെല്ലരുതു; വിലപിപ്പാൻ പോകരുതു; അവരോടു സഹതാപം കാണിക്കയും അരുതു; ഞാൻ എന്റെ സമാധാനവും ദയയും കരുണയും ഈ ജനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Judges 11:40

that the daughters of Israel went four days each year to lament the daughter of Jephthah the Gileadite.


പിന്നെ ആണ്ടുതോറും യിസ്രായേലിലെ കന്യകമാർ നാലു ദിവസം ഗിലെയാദ്യനായ യിഫ്താഹിന്റെ മകളെ കീർത്തിപ്പാൻ പോകുന്നതു യിസ്രായേലിൽ ഒരു ആചാരമായ്തീർന്നു.


Jeremiah 49:3

"Wail, O Heshbon, for Ai is plundered! Cry, you daughters of Rabbah, Gird yourselves with sackcloth! lament and run to and fro by the walls; For Milcom shall go into captivity With his priests and his princes together.


ഹെശ്ബോനേ, മുറയിടുക; ഹായി ശൂന്യമായ്പോയിരിക്കുന്നുവല്ലോ; രബ്ബയുടെ പുത്രീനഗരങ്ങളേ, നിലവിളിപ്പിൻ ; രട്ടുടുത്തുകൊൾവിൻ ; വിലപിച്ചുകൊണ്ടു വേലികൾക്കരികെ ഉഴന്നുനടപ്പിൻ ! മൽക്കോമും അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാം പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകും.


×

Found Wrong Meaning for Lament?

Name :

Email :

Details :×