Lament

Show Usage

Pronunciation of Lament  

English Meaning

To express or feel sorrow; to weep or wail; to mourn.

  1. To express grief for or about; mourn: lament a death.
  2. To regret deeply; deplore: He lamented his thoughtless acts.
  3. To grieve audibly; wail.
  4. To express sorrow or regret. See Synonyms at grieve.
  5. A feeling or an expression of grief; a lamentation.
  6. A song or poem expressing deep grief or mourning.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിലപിക്കുക - Vilapikkuka ;കുഞ്ഞാട് - Kunjaadu | Kunjadu ;ശോകഗീതം - Shokageetham ;നിലവിളിക്കുക - Nilavilikkuka ;പ്രലാപം - Pralaapam | Pralapam ;പരിദേവനം - Paridhevanam ;

കരച്ചില്‍ - Karachil‍ ;നിലവിളി - Nilavili ;ആക്രോശിക്കുക - Aakroshikkuka | akroshikkuka ;ദീനമായി കരയുക - Dheenamaayi Karayuka | Dheenamayi Karayuka ;ദീനരോദനം - Dheenarodhanam ;പരിവേദനം - Parivedhanam ;ആക്രന്ദിക്കുക - Aakrandhikkuka | akrandhikkuka ;വിലാപം - Vilaapam | Vilapam ;ഖേദിക്കുക - Khedhikkuka ;കരയുക - Karayuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 34:5

You shall die in peace; as in the ceremonies of your fathers, the former kings who were before you, so they shall burn incense for you and lament for you, saying, "Alas, lord!" For I have pronounced the word, says the LORD."'


നീ വാളാൽ മരിക്കയില്ല; നീ സമാധാനത്തോടെ മരിക്കും; നിനക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരായ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി സുഗന്ധദഹനം കഴിച്ചതുപോലെ അവർ നിനക്കുവേണ്ടിയും കഴിക്കും; അയ്യോ തമ്പുരാനേ! എന്നു ചൊല്ലി അവർ നിന്നെക്കുറിച്ചു വിലപിക്കും; അതു ഞാൻ കല്പിച്ച വചനമല്ലോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Jeremiah 16:6

Both the great and the small shall die in this land. They shall not be buried; neither shall men lament for them, cut themselves, nor make themselves bald for them.


വലിയവരും ചെറിയവരും ഈ ദേശത്തു മരിക്കും; ആരും അവരെ കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിക്കയില്ല, അവരുടെ നിമിത്തം മുറിവേല്പിക്കയില്ല, മുൻ കഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമില്ല.


Jeremiah 16:5

For thus says the LORD: "Do not enter the house of mourning, nor go to lament or bemoan them; for I have taken away My peace from this people," says the LORD, "lovingkindness and mercies.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ ചെല്ലരുതു; വിലപിപ്പാൻ പോകരുതു; അവരോടു സഹതാപം കാണിക്കയും അരുതു; ഞാൻ എന്റെ സമാധാനവും ദയയും കരുണയും ഈ ജനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Lament?

Name :

Email :

Details :×