Lament

Show Usage

Pronunciation of Lament  

   

English Meaning

To express or feel sorrow; to weep or wail; to mourn.

  1. To express grief for or about; mourn: lament a death.
  2. To regret deeply; deplore: He lamented his thoughtless acts.
  3. To grieve audibly; wail.
  4. To express sorrow or regret. See Synonyms at grieve.
  5. A feeling or an expression of grief; a lamentation.
  6. A song or poem expressing deep grief or mourning.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആക്രന്ദിക്കുക - Aakrandhikkuka | akrandhikkuka
× ദീനരോദനം - Dheenarodhanam
× ദീനമായി കരയുക - Dheenamaayi Karayuka | Dheenamayi Karayuka
× പരിവേദനം - Parivedhanam
× പരിദേവനം - Paridhevanam
× കുഞ്ഞാട് - Kunjaadu | Kunjadu
× ആക്രോശിക്കുക - Aakroshikkuka | akroshikkuka
× പ്രലാപം - Pralaapam | Pralapam
× ശോകഗീതം - Shokageetham
× കരയുക - Karayuka
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 16:6

Both the great and the small shall die in this land. They shall not be buried; neither shall men lament for them, cut themselves, nor make themselves bald for them.


വലിയവരും ചെറിയവരും ഈ ദേശത്തു മരിക്കും; ആരും അവരെ കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിക്കയില്ല, അവരുടെ നിമിത്തം മുറിവേല്പിക്കയില്ല, മുൻ കഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമില്ല.


Jeremiah 16:5

For thus says the LORD: "Do not enter the house of mourning, nor go to lament or bemoan them; for I have taken away My peace from this people," says the LORD, "lovingkindness and mercies.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ ചെല്ലരുതു; വിലപിപ്പാൻ പോകരുതു; അവരോടു സഹതാപം കാണിക്കയും അരുതു; ഞാൻ എന്റെ സമാധാനവും ദയയും കരുണയും ഈ ജനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Ezekiel 32:16

"This is the lamentation With which they shall lament her; The daughters of the nations shall lament her; They shall lament for her, for Egypt, And for all her multitude,' Says the Lord GOD."


അവർ അതിനെക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്ന വിലാപം ഇതത്രേ; ജാതികളുടെ പുത്രിമാർ ഇതു ചൊല്ലി വിലപിക്കും; അവർ മിസ്രയീമിനെക്കുറിച്ചും അതിലെ സകലപുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചും ഇതു ചൊല്ലി വിലപിക്കും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Lament?

Name :

Email :

Details :×