Flowers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of flower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of flower.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 37:17

He also made the lampstand of pure gold; of hammered work he made the lampstand. Its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and its flowers were of the same piece.


അവൻ തങ്കംകൊണ്ടു നിലവിളകൂ ഉണ്ടാക്കി; വിളകൂ അടിപ്പുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി; അതിന്റെ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതിൽനിന്നു തന്നേ ആയിരുന്നു.


2 Chronicles 4:21

with the flowers and the lamps and the wick-trimmers of gold, of purest gold;


സാക്ഷാൽ നിർമ്മലമായ തങ്കംകൊണ്ടു തന്നേ, പുഷ്പങ്ങളും ദീപങ്ങളും ചവണകളും


1 Kings 7:49

the lampstands of pure gold, five on the right side and five on the left in front of the inner sanctuary, with the flowers and the lamps and the wick-trimmers of gold;


അന്തർമ്മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള വിളകൂതണ്ടുകൾ, പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ,


×

Found Wrong Meaning for Flowers?

Name :

Email :

Details :×