Hills

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hill.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× hill എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Hill Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Hill Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 3:18

And it will come to pass in that day That the mountains shall drip with new wine, The hills shall flow with milk, And all the brooks of Judah shall be flooded with water; A fountain shall flow from the house of the LORD And water the Valley of Acacias.


അന്നാളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കും; കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുക്കും; യെഹൂദയിലെ എല്ലാതോടുകളും വെള്ളം ഒഴുക്കും; യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽനിന്നു ഒരു ഉറവു പുറപ്പെട്ടു ശിത്തീംതാഴ്വരയെ നനെക്കും.


Isaiah 41:15

"Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth; You shall thresh the mountains and beat them small, And make the hills like chaff.


ഇതാ, ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതും ആയ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുംന്നു; നീ പർവ്വതങ്ങളെ മെതിച്ചു പൊടിക്കുകയും കുന്നുകളെ പതിർപോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും.


Isaiah 58:14

Then you shall delight yourself in the LORD; And I will cause you to ride on the high hills of the earth, And feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the LORD has spoken."


ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റി ഔടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശംകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യും; യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതു


×

Found Wrong Meaning for Hills?

Name :

Email :

Details :×