Lightnings

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of lightning.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 18:14

He sent out His arrows and scattered the foe, lightnings in abundance, and He vanquished them.


അവൻ അസ്ത്രം എയ്തു അവരെ ചിതറിച്ചു; മിന്നൽ അയച്ചു അവരെ തോല്പിച്ചു.


Psalms 77:18

The voice of Your thunder was in the whirlwind; The lightnings lit up the world; The earth trembled and shook.


നിന്റെ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മുഴങ്ങി; മിന്നലുകൾ ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു; ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിപ്പോയി.


Psalms 97:4

His lightnings light the world; The earth sees and trembles.


അവന്റെ മിന്നലുകൾ ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; ഭൂമി കണ്ടു വിറെക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lightnings?

Name :

Email :

Details :×