Perfumes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of perfume.
  2. Third-person singular simple present indicative form of perfume.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 2:12

Each young woman's turn came to go in to King Ahasuerus after she had completed twelve months' preparation, according to the regulations for the women, for thus were the days of their preparation apportioned: six months with oil of myrrh, and six months with perfumes and preparations for beautifying women.


ഔരോ യുവതിക്കു പന്ത്രണ്ടു മാസം സ്ത്രീജനത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള നിയമപ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞശേഷം--ആറു മാസം മൂർതൈലവും ആറുമാസം സുഗന്ധവർഗ്ഗവും സ്ത്രീകൾക്കു ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളുംകൊണ്ടു അവരുടെ ശുദ്ധീകരണകാലം തികയും--ഔരോരുത്തിക്കു അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ മുറ വരുമ്പോൾ


Song of Solomon 4:10

How fair is your love, My sister, my spouse! How much better than wine is your love, And the scent of your perfumes Than all spices!


എന്റെ സഹോദരീ, എന്റെ കാന്തേ, നിന്റെ പ്രേമം എത്ര മനോഹരം! വീഞ്ഞിനെക്കാൾ നിന്റെ പ്രേമവും സകലവിധ സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തെക്കാൾ നിന്റെ തൈലത്തിന്റെ പരിമളവും എത്ര രസകരം!


×

Found Wrong Meaning for Perfumes?

Name :

Email :

Details :×