Walks

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of walk.
  2. Third-person singular simple present indicative form of walk.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 23:17

They continually say to those who despise Me, "The LORD has said, "You shall have peace"'; And to everyone who walks according to the dictates of his own heart, they say, "No evil shall come upon you."'


എന്നെ നിരസിക്കുന്നവരോടു അവർ: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു; തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യപ്രകാരം നടക്കുന്നവരോടൊക്കെയും: നിങ്ങൾക്കു ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല എന്നും പറയുന്നു.


John 11:10

But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."


ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ : നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.


Psalms 101:6

My eyes shall be on the faithful of the land, That they may dwell with me; He who walks in a perfect way, He shall serve me.


ദേശത്തിലെ വിശ്വസ്തന്മാർ എന്നോടുകൂടെ വസിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെമേൽ ഇരിക്കുന്നു; നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Walks?

Name :

Email :

Details :×