Warned

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of warn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 43:3

But Judah spoke to him, saying, "The man solemnly warned us, saying, "You shall not see my face unless your brother is with you.'


അതിന്നു യെഹൂദാ അവനോടു പറഞ്ഞതു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായി ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Luke 18:39

Then those who went before warned him that he should be quiet; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!"


മുൻ നടക്കുന്നവർ അവനെ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ശാസിച്ചു; അവനോ: ദിവീദുപുത്രാ എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു.


Nehemiah 13:21

Then I warned them, and said to them, "Why do you spend the night around the wall? If you do so again, I will lay hands on you!" From that time on they came no more on the Sabbath.


ആകയാൽ ഞാൻ അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ മതിലിന്നരികെ രാപാർക്കുംന്നതെന്തു? നിങ്ങൾ ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കും എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ആ കാലംമുതൽ അവർ ശബ്ബത്തിൽ വരാതെയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Warned?

Name :

Email :

Details :×