Warned

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of warn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 10:48

Then many warned him to be quiet; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!"


മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചിട്ടും: ദാവീദുപുത്രാ, എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.


Genesis 43:3

But Judah spoke to him, saying, "The man solemnly warned us, saying, "You shall not see my face unless your brother is with you.'


അതിന്നു യെഹൂദാ അവനോടു പറഞ്ഞതു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായി ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Mark 3:12

But He sternly warned them that they should not make Him known.


തന്നെ പ്രസിദ്ധമാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ അവരെ വളരെ ശാസിച്ചുപോന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Warned?

Name :

Email :

Details :×