Warned

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of warn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 9:30

And their eyes were opened. And Jesus sternly warned them, saying, "See that no one knows it."


പിന്നെ യേശു: “നോക്കുവിൻ ; ആരും അറിയരുതു എന്നു അമർച്ചയായി കല്പിച്ചു.”


Nehemiah 13:21

Then I warned them, and said to them, "Why do you spend the night around the wall? If you do so again, I will lay hands on you!" From that time on they came no more on the Sabbath.


ആകയാൽ ഞാൻ അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ മതിലിന്നരികെ രാപാർക്കുംന്നതെന്തു? നിങ്ങൾ ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കും എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ആ കാലംമുതൽ അവർ ശബ്ബത്തിൽ വരാതെയിരുന്നു.


Matthew 3:7

But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come?


തന്റെ സ്നാനത്തിന്നായി പരീശരിലും സദൂക്യരിലും പലർ വരുന്നതു കണ്ടാറെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതു: സർപ്പസന്തതികളെ, വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞു ഔടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു ആർ?


×

Found Wrong Meaning for Warned?

Name :

Email :

Details :×