Watchman

Show Usage

Pronunciation of Watchman  

   

English Meaning

One set to watch; a person who keeps guard; a guard; a sentinel.

  1. A man who is employed to stand guard or keep watch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കാവല്‍ക്കാരന്‍ - Kaaval‍kkaaran‍ | Kaval‍kkaran‍
× രക്ഷാപുരുഷന്‍ - Rakshaapurushan‍ | Rakshapurushan‍
× വാച്ച് - Vaachu | Vachu
× പാറാവുകാരന്‍ - Paaraavukaaran‍ | Paravukaran‍
× വീട്ടുകാവല്‍ക്കാരന്‍ - Veettukaaval‍kkaaran‍ | Veettukaval‍kkaran‍
× വാച്ച്‌മാന്‍ - Vaachmaan‍ | Vachman‍
× പാറാവുകാരൻ - Paaraavukaaran | Paravukaran
× കാവൽക്കാരൻ - Kaavalkkaaran | Kavalkkaran
× കാവലാള്‍ - Kaavalaal‍ | Kavalal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 3:17

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; therefore hear a word from My mouth, and give them warning from Me:


മനുഷ്യപുത്രാ, ഞാൻ നിന്നെ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്നു കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ എന്റെ വായിൽനിന്നു വചനം കേട്ടു എന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കേണം.


2 Kings 9:20

So the watchman reported, saying, "He went up to them and is not coming back; and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi, for he drives furiously!"


അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ : അവനും അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടു മടങ്ങിവരുന്നില്ല; ആ ഔടിക്കുന്നതു നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂ ഔടിക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ഭ്രന്തനപ്പോലെയല്ലോ അവൻ ഔടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Kings 9:18

So the horseman went to meet him, and said, "Thus says the king: "Is it peace?"' And Jehu said, "What have you to do with peace? Turn around and follow me." So the watchman reported, saying, "The messenger went to them, but is not coming back."


അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ എതിരേറ്റു ചെന്നു: സമാധാനമോ എന്നു രാജാവു ചോദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. സമാധാനം കൊണ്ടു നിനക്കു എന്തു കാര്യം? തിരിഞ്ഞു എന്റെ പുറകിൽ വരിക എന്നു യേഹൂ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ : ദൂതൻ അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടും മടങ്ങിവരുന്നില്ല എന്നു അറിയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Watchman?

Name :

Email :

Details :×