Climbs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of climb.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 5:8

Now David said on that day, "Whoever climbs up by way of the water shaft and defeats the Jebusites (the lame and the blind, who are hated by David's soul), he shall be chief and captain." Therefore they say, "The blind and the lame shall not come into the house."


അന്നു ദാവീദ്: ആരെങ്കിലും യെബൂസ്യരെ തോല്പിച്ചാൽ അവൻ നീർപ്പാത്തിയിൽകൂടി കയറി ദാവീദിന്നു വെറുപ്പായുള്ള മുടന്തരെയും കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കൊണ്ടു കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടിൽ വരരുതു എന്നൊരു ചൊല്ലു നടപ്പായി.


John 10:1

"Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber.


ആമേൻ , ആമേൻ , ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആട്ടിൻ തൊഴിത്തിൽ വാതിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Climbs?

Name :

Email :

Details :



×