Decision

Show Usage

Pronunciation of Decision  

   

English Meaning

Cutting off; division; detachment of a part.

  1. The passing of judgment on an issue under consideration.
  2. The act of reaching a conclusion or making up one's mind.
  3. A conclusion or judgment reached or pronounced; a verdict.
  4. Firmness of character or action; determination.
  5. Sports A victory won on points in boxing when no knockout has occurred or in wrestling when no fall has occurred.
  6. Baseball A win or loss accorded to a pitcher: has four wins in six decisions.
  7. Sports To defeat by a decision, as in boxing: decisioned his opponent in the third round.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിശ്ചയം - Nishchayam
× സ്ഥിരത - Sthiratha
× അവസായം - Avasaayam | Avasayam
× ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലെത്തല്‍ - Uracha Theerumaanaththileththal‍ | Uracha Theerumanathilethal‍
× അവസാനതീര്‍പ്പ്‌ - Avasaanatheer‍ppu | Avasanatheer‍ppu
× തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തല്‍ - Theer‍chappeduththal‍ | Theer‍chappeduthal‍
× നിരൂഹണം - Niroohanam
× തീരുമാനം - Theerumaanam | Theerumanam
× തീര്‍മാനം - Theer‍maanam | Theer‍manam
× ഉള്‍ത്തിട്ടം - Ul‍ththittam | Ul‍thittam
× അവസാനതീര്‍പ്പ് - Avasaanatheer‍ppu | Avasanatheer‍ppu
× അവസാന ത്തീര്‍പ്പ്‌ - Avasaana Ththeer‍ppu | Avasana theer‍ppu
× അവസാനതീർപ്പ് - Avasaanatheerppu | Avasanatheerppu
× നിര്‍ദ്ധാരണം - Nir‍ddhaaranam | Nir‍dharanam
× വിധി - Vidhi
× നിരൂഹം - Nirooham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 2:8

The king answered and said, "I know for certain that you would gain time, because you see that my decision is firm:


അതിന്നു രാജാവു മറുപടി കല്പിച്ചതു: വിധികല്പിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾ കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി.


Daniel 4:17

"This decision is by the decree of the watchers, And the sentence by the word of the holy ones, In order that the living may know That the Most High rules in the kingdom of men, Gives it to whomever He will, And sets over it the lowest of men.'


അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജത്വത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്കു ബോധിച്ചവന്നു കൊടുക്കയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവനെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതിന്നു ഈ വിധി ദൂതന്മാരുടെ നിർണ്ണയവും കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്പനയും ആകുന്നു.


Daniel 2:5

The king answered and said to the Chaldeans, "My decision is firm: if you do not make known the dream to me, and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap.


രാജാവു കല്ദയരോടു ഉത്തരം അരുളിയതു: വിധി കല്പിച്ചു പോയി; സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കഷണംകഷണമായി ശകലിക്കയും വീടുകളെ കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും ചെയ്യും,


×

Found Wrong Meaning for Decision?

Name :

Email :

Details :×