Devours

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of devour.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 39:24

He devours the distance with fierceness and rage; Nor does he come to a halt because the trumpet has sounded.


അതു ഉഗ്രതയും കോപവും പൂണ്ടു നിലം വിഴുങ്ങുന്നു; കാഹളനാദം കേട്ടാൽ അതു അടങ്ങിനിൽക്കയില്ല.


Revelation 11:5

And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner.


ആരെങ്കിലും അവർക്കും ദോഷം ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; അവർക്കും ദോഷം വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടിവരും.


2 Samuel 11:25

Then David said to the messenger, "Thus you shall say to Joab: "Do not let this thing displease you, for the sword devours one as well as another. Strengthen your attack against the city, and overthrow it.' So encourage him."


അതിന്നു ദാവീദ് ദൂതനോടു: ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യസനം തോന്നരുതു; വാൾ അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം ചെയ്യും; പട്ടണത്തിന്റെ നേരെ ശക്തിയോടെ പൊരുതു അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളക എന്നു നീ യോവാബിനോടു പറഞ്ഞു അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Devours?

Name :

Email :

Details :×