Fleece

Show Usage

Pronunciation of Fleece  

English Meaning

The entire coat of wool that covers a sheep or other similar animal; also, the quantity shorn from a sheep, or animal, at one time.

  1. The coat of wool of a sheep or similar animal.
  2. The yield of wool shorn from a sheep at one time.
  3. A soft woolly covering or mass.
  4. Fabric with a soft deep pile.
  5. To defraud of money or property; swindle.
  6. To shear the fleece from.
  7. To cover with or as if with fleece.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 6:38

And it was so. When he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he wrung the dew out of the fleece, a bowlful of water.


അങ്ങനെ തന്നേ സംഭവിച്ചു; അവൻ പിറ്റെന്നു അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു തോൽ പിഴിഞ്ഞു, മഞ്ഞുവെള്ളം ഒരു കിണ്ടി നിറെച്ചെടുത്തു.


Deuteronomy 18:4

The firstfruits of your grain and your new wine and your oil, and the first of the fleece of your sheep, you shall give him.


ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുടെ ആദ്യഫലവും നിന്റെ ആടുകളെ കത്രിക്കുന്ന ആദ്യരോമവും നീ അവന്നു കൊടുക്കേണം.


Judges 6:37

look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor; if there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that You will save Israel by my hand, as You have said."


ഞാൻ രോമമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ തോൽ കളത്തിൽ നിവർത്തിടുന്നു; മഞ്ഞു തോലിന്മേൽ മാത്രം ഇരിക്കയും നിലമൊക്കെയും ഉണങ്ങിയിരിക്കയും ചെയ്താൽ നീ അരുളിച്ചെയ്തതു പോലെ യിസ്രായേലിനെ എന്റെ കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുമെന്നു ഞാൻ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Fleece?

Name :

Email :

Details :×