Heels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of heel.
  2. High-heeled shoes.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:17

Dan shall be a serpent by the way, A viper by the path, That bites the horse's heels So that its rider shall fall backward.


ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും പാതയിൽ ഒരു സർപ്പവും ആകുന്നു; അവൻ കുതിരയുടെ കുതികാൽ കടിക്കും; പുറത്തു കയറിയവൻ മലർന്നു വീഴും.


1 Samuel 25:12

So David's young men turned on their heels and went back; and they came and told him all these words.


ദാവീദിന്റെ ബാല്യക്കാർ മടങ്ങിവന്നു വിവരമൊക്കെയും അവനോടു അറിയിച്ചു.


Psalms 49:5

Why should I fear in the days of evil, When the iniquity at my heels surrounds me?


അകൃത്യം എന്റെ കുതികാലിനെ പിന്തുടർന്നു എന്നെ വളയുന്ന ദുഷ്കാലത്തു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നതു എന്തിന്നു?


×

Found Wrong Meaning for Heels?

Name :

Email :

Details :×