Heels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of heel.
  2. High-heeled shoes.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 49:5

Why should I fear in the days of evil, When the iniquity at my heels surrounds me?


അകൃത്യം എന്റെ കുതികാലിനെ പിന്തുടർന്നു എന്നെ വളയുന്ന ദുഷ്കാലത്തു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നതു എന്തിന്നു?


Jeremiah 13:22

And if you say in your heart, "Why have these things come upon me?" For the greatness of your iniquity Your skirts have been uncovered, Your heels made bare.


ഇങ്ങനെ എനിക്കു ഭവിപ്പാൻ സംഗതി എന്തു എന്നു നീ ഹൃദയത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ--നിന്റെ അകൃത്യബഹുത്വം നിമിത്തം നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പു നീങ്ങിയും നിന്റെ കുതികാലിന്നു അപമാനം വന്നും ഇരിക്കുന്നു.


Genesis 49:17

Dan shall be a serpent by the way, A viper by the path, That bites the horse's heels So that its rider shall fall backward.


ദാൻ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും പാതയിൽ ഒരു സർപ്പവും ആകുന്നു; അവൻ കുതിരയുടെ കുതികാൽ കടിക്കും; പുറത്തു കയറിയവൻ മലർന്നു വീഴും.


×

Found Wrong Meaning for Heels?

Name :

Email :

Details :×