Linen

Show Usage

Pronunciation of Linen  

English Meaning

Made of linen; as, linen cloth; a linen stocking.

  1. Thread made from fibers of the flax plant.
  2. Cloth woven from this thread.
  3. Articles or garments made from linen or a similar cloth, such as cotton; bed sheets and tablecloths.
  4. Paper made from flax fibers or having a linenlike luster.
  5. Made of flax or linen.
  6. Resembling linen.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചണത്തുണി - Chanaththuni | Chanathuni ;സ്വന്തം ഗാര്‍ഹികവഴക്കുകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുക - Svantham Gaar‍hikavazhakkukaleppatti Paranju Nadakkuka | swantham Gar‍hikavazhakkukaleppatti Paranju Nadakkuka ;നാരുതുണി - Naaruthuni | Naruthuni ;ചണനൂല്‍ശീല - Chananool‍sheela ;അടിവസ്‌ത്രങ്ങള്‍ - Adivasthrangal‍ ;പംക്തി - Pamkthi ;

രേഖ - Rekha ;ക്ഷൗമം - Kshaumam | Kshoumam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 6:10

And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar.


പുരോഹിതൻ പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടുള്ള കാൽ ചട്ടയാൽ തന്റെ നഗ്നത മറെച്ചുകൊണ്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗം ദഹിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണീർ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്റെ ഒരു വശത്തു ഇടേണം.


Exodus 28:39

"You shall skillfully weave the tunic of fine linen thread, you shall make the turban of fine linen, and you shall make the sash of woven work.


പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു ഉള്ളങ്കിയും വിചിത്രപ്പണിയായി നെയ്യേണം; പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു മുടിയും ഉണ്ടാക്കേണം; നടുക്കെട്ടും ചിത്രത്തയ്യൽപണിയായിട്ടു ഉണ്ടാക്കേണം.


Leviticus 16:23

"Then Aaron shall come into the tabernacle of meeting, shall take off the linen garments which he put on when he went into the Holy Place, and shall leave them there.


പിന്നെ അഹരോൻ സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ വന്നു താൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന പഞ്ഞിനൂൽവസ്ത്രം നീക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കണം.


×

Found Wrong Meaning for Linen?

Name :

Email :

Details :×