Linen

Show Usage

Pronunciation of Linen  

   

English Meaning

Made of linen; as, linen cloth; a linen stocking.

  1. Thread made from fibers of the flax plant.
  2. Cloth woven from this thread.
  3. Articles or garments made from linen or a similar cloth, such as cotton; bed sheets and tablecloths.
  4. Paper made from flax fibers or having a linenlike luster.
  5. Made of flax or linen.
  6. Resembling linen.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നാരുതുണി - Naaruthuni | Naruthuni
× ചണനൂല്‍ശീല - Chananool‍sheela
× രേഖ - Rekha
× ക്ഷൗമം - Kshaumam | Kshoumam
× ചണത്തുണി - Chanaththuni | Chanathuni
× സ്വന്തം ഗാര്‍ഹികവഴക്കുകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുക - Svantham Gaar‍hikavazhakkukaleppatti Paranju Nadakkuka | swantham Gar‍hikavazhakkukaleppatti Paranju Nadakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 19:8

And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.


പിന്നെ അവൻ എന്നോടു: കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണസദ്യെക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനം എന്നും എന്നോടു പറഞ്ഞു.


John 20:5

And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there; yet he did not go in.


കുനിഞ്ഞുനോക്കി ശീലകൾ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അകത്തു കടന്നില്ലതാനും.


Jeremiah 13:1

Thus the LORD said to me: "Go and get yourself a linen sash, and put it around your waist, but do not put it in water."


യഹോവ എന്നോടു: നീ ചെന്നു, ഒരു ചണനൂൽക്കച്ച വാങ്ങി നിന്റെ അരെക്കു കെട്ടുക; അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇടരുതു എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Linen?

Name :

Email :

Details :×