Clothe

Show Usage

Pronunciation of Clothe  

   

English Meaning

To put garments on; to cover with clothing; to dress.

  1. To put clothes on; dress.
  2. To provide clothes for.
  3. To cover as if with clothing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉടുത്തു കെട്ടുക - Uduththu Kettuka | Uduthu Kettuka
× തുണി - Thuni
× അധികാരപ്പെടുത്തുക - Adhikaarappeduththuka | Adhikarappeduthuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 132:18

His enemies I will clothe with shame, But upon Himself His crown shall flourish."


ഞാൻ അവന്റെ ശത്രുക്കളെ ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കും; അവന്റെ തലയിലോ കിരീടം ശോഭിക്കും.


Esther 4:4

So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them.


എസ്തേരിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊർദ്ദെഖായിയുടെ രട്ടു നീക്കി അവനെ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു വസ്ത്രം കൊടുത്തയച്ചു; എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല.


Matthew 25:43

I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.'


അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല; രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Clothe?

Name :

Email :

Details :×