Clothe

Show Usage

Pronunciation of Clothe  

English Meaning

To put garments on; to cover with clothing; to dress.

  1. To put clothes on; dress.
  2. To provide clothes for.
  3. To cover as if with clothing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വസ്ത്രം ധരിക്കുക - Vasthram Dharikkuka ;അധികാരപ്പെടുത്തുക - Adhikaarappeduththuka | Adhikarappeduthuka ;തുണി - Thuni ;വസ്ത്രം - Vasthram ;അണിയിക്കുക - Aniyikkuka ;വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുക - Vasthram Dharippikkuka ;

ഉടുത്തു കെട്ടുക - Uduththu Kettuka | Uduthu Kettuka ;ചമയിക്കുക - Chamayikkuka ;വസ്‌ത്രം ധരിക്കുക - Vasthram Dharikkuka ;വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക - Vasthram Dharippikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 4:8

For this, clothe yourself with sackcloth, Lament and wail. For the fierce anger of the LORD Has not turned back from us.


ഇതു നിമിത്തം രട്ടുടുപ്പിൻ ; വിലപിച്ചു മുറയിടുവിൻ ; യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം നമ്മെ വിട്ടുമാറീട്ടില്ലല്ലോ.


Ezekiel 26:16

Then all the princes of the sea will come down from their thrones, lay aside their robes, and take off their embroidered garments; they will clothe themselves with trembling; they will sit on the ground, tremble every moment, and be astonished at you.


അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരും സിംഹാസനം വിട്ടിറങ്ങി, അങ്കികളെ നീക്കി വിചിത്രവസ്ത്രങ്ങളെ അഴിച്ചുവേക്കും; അവർ വിറയൽ പൂണ്ടു നിലത്തിരുന്നു മാത്രതോറും വിറെച്ചുകൊണ്ടു നിന്നെക്കുറിച്ചു സ്തംഭിച്ചുപോകും.


Matthew 6:30

Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?


ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെ എത്ര അധികം.


×

Found Wrong Meaning for Clothe?

Name :

Email :

Details :×