Clothe

Show Usage

Pronunciation of Clothe  

English Meaning

To put garments on; to cover with clothing; to dress.

  1. To put clothes on; dress.
  2. To provide clothes for.
  3. To cover as if with clothing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വസ്‌ത്രം ധരിക്കുക - Vasthram Dharikkuka ;വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുക - Vasthram Dharippikkuka ;അണിയിക്കുക - Aniyikkuka ;വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക - Vasthram Dharippikkuka ;അധികാരപ്പെടുത്തുക - Adhikaarappeduththuka | Adhikarappeduthuka ;ചമയിക്കുക - Chamayikkuka ;

വസ്ത്രം - Vasthram ;തുണി - Thuni ;വസ്ത്രം ധരിക്കുക - Vasthram Dharikkuka ;ഉടുത്തു കെട്ടുക - Uduththu Kettuka | Uduthu Kettuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 26:16

Then all the princes of the sea will come down from their thrones, lay aside their robes, and take off their embroidered garments; they will clothe themselves with trembling; they will sit on the ground, tremble every moment, and be astonished at you.


അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരും സിംഹാസനം വിട്ടിറങ്ങി, അങ്കികളെ നീക്കി വിചിത്രവസ്ത്രങ്ങളെ അഴിച്ചുവേക്കും; അവർ വിറയൽ പൂണ്ടു നിലത്തിരുന്നു മാത്രതോറും വിറെച്ചുകൊണ്ടു നിന്നെക്കുറിച്ചു സ്തംഭിച്ചുപോകും.


Esther 4:4

So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them.


എസ്തേരിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊർദ്ദെഖായിയുടെ രട്ടു നീക്കി അവനെ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു വസ്ത്രം കൊടുത്തയച്ചു; എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല.


Jeremiah 4:30

"And when you are plundered, What will you do? Though you clothe yourself with crimson, Though you adorn yourself with ornaments of gold, Though you enlarge your eyes with paint, In vain you will make yourself fair; Your lovers will despise you; They will seek your life.


ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായ്പോകുമ്പോൾ നീ എന്തു ചെയ്യും? നീ രക്താംബരം ധരിച്ചാലും പൊന്നാഭരണം അണിഞ്ഞാലും നിന്റെ കണ്ണിൽ മഷി എഴുതിയാലും വ്യർത്ഥമായി നിനക്കു സൌന്ദര്യം വരുത്തുന്നു; നിന്റെ ജാരന്മാർ നിന്നെ നിരസിച്ചു നിനക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Clothe?

Name :

Email :

Details :×