Clothe

Show Usage

Pronunciation of Clothe  

   

English Meaning

To put garments on; to cover with clothing; to dress.

  1. To put clothes on; dress.
  2. To provide clothes for.
  3. To cover as if with clothing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അധികാരപ്പെടുത്തുക - Adhikaarappeduththuka | Adhikarappeduthuka
× ഉടുത്തു കെട്ടുക - Uduththu Kettuka | Uduthu Kettuka
× തുണി - Thuni

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 44:18

They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies; they shall not clothe themselves with anything that causes sweat.


അവരുടെ തലയിൽ ശണംകൊണ്ടുള്ള തലപ്പാവും അരയിൽ ശണംകൊണ്ടുള്ള കാലക്കുപ്പായവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; വിയർപ്പുണ്ടാകുന്ന യാതൊന്നും അവർ ധരിക്കരുതു.


Matthew 25:43

I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.'


അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല; രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.


Jeremiah 4:30

"And when you are plundered, What will you do? Though you clothe yourself with crimson, Though you adorn yourself with ornaments of gold, Though you enlarge your eyes with paint, In vain you will make yourself fair; Your lovers will despise you; They will seek your life.


ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായ്പോകുമ്പോൾ നീ എന്തു ചെയ്യും? നീ രക്താംബരം ധരിച്ചാലും പൊന്നാഭരണം അണിഞ്ഞാലും നിന്റെ കണ്ണിൽ മഷി എഴുതിയാലും വ്യർത്ഥമായി നിനക്കു സൌന്ദര്യം വരുത്തുന്നു; നിന്റെ ജാരന്മാർ നിന്നെ നിരസിച്ചു നിനക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Clothe?

Name :

Email :

Details :×