Clothe

Show Usage

Pronunciation of Clothe  

   

English Meaning

To put garments on; to cover with clothing; to dress.

  1. To put clothes on; dress.
  2. To provide clothes for.
  3. To cover as if with clothing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തുണി - Thuni
× അധികാരപ്പെടുത്തുക - Adhikaarappeduththuka | Adhikarappeduthuka
× ഉടുത്തു കെട്ടുക - Uduththu Kettuka | Uduthu Kettuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 3:4

Then He answered and spoke to those who stood before Him, saying, "Take away the filthy garments from him." And to him He said, "See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes."


അവൻ തന്റെ മുമ്പിൽ നിലക്കുന്നവരോടു: മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അവങ്കൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ എന്നു കല്പിച്ചു; പിന്നെ അവനോടു: ഞാൻ നിന്റെ അകൃത്യം നിന്നിൽനിന്നു പോക്കിയിരിക്കുന്നു; നിന്നെ ഉത്സവവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


Psalms 132:18

His enemies I will clothe with shame, But upon Himself His crown shall flourish."


ഞാൻ അവന്റെ ശത്രുക്കളെ ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കും; അവന്റെ തലയിലോ കിരീടം ശോഭിക്കും.


Ezekiel 44:18

They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies; they shall not clothe themselves with anything that causes sweat.


അവരുടെ തലയിൽ ശണംകൊണ്ടുള്ള തലപ്പാവും അരയിൽ ശണംകൊണ്ടുള്ള കാലക്കുപ്പായവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; വിയർപ്പുണ്ടാകുന്ന യാതൊന്നും അവർ ധരിക്കരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Clothe?

Name :

Email :

Details :×