Names

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of name.
  2. Third-person singular simple present indicative form of name.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

name എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Name Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Name Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;പേരുകള്‍ - Perukal‍ ; ;നാമങ്ങള്‍ - Naamangal‍ | Namangal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 14:49

The sons of Saul were Jonathan, Jishui, and Malchishua. And the names of his two daughters were these: the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal.


എന്നാൽ ശൗലിന്റെ പുത്രന്മാർ യോനാഥാൻ , യിശ്വി, മൽക്കീശുവ എന്നിവർ ആയിരുന്നു; അവന്റെ രണ്ടു പുത്രിമാർക്കോ, മൂത്തവൾക്കു മേരബ് എന്നും ഇളയവൾക്കു മീഖാൾ എന്നും പേരായിരുന്നു.


Exodus 28:11

With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, you shall engrave the two stones with the names of the sons of Israel. You shall set them in settings of gold.


രത്നശില്പിയുടെ പണിയായി മുദ്രക്കൊത്തുപോലെ രണ്ടു കല്ലിലും യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേർ കൊത്തേണം; അവ പൊന്തടങ്ങളിൽ പതിക്കേണം;


Numbers 3:18

And these are the names of the sons of Gershon by their families: Libni and Shimei.


കുടുംബംകുടുംബമായി ഗേർശോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ:


×

Found Wrong Meaning for Names?

Name :

Email :

Details :×