Names

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of name.
  2. Third-person singular simple present indicative form of name.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നാമങ്ങള്‍ - Naamangal‍ | Namangal‍
× name എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Name Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Name Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 5:4

Then, accordingly, we told them the names of the men who were constructing this building.


ഈ കെട്ടിടം പണിയുന്ന ആളുകളുടെ പേരെന്തു എന്നും അവരോടു ചോദിച്ചു.


Exodus 6:16

These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon, Kohath, and Merari. And the years of the life of Levi were one hundred and thirty-seven.


വംശപാരമ്പര്യപ്രകാരം ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇവ: ഗേർശോൻ , കഹാത്ത്, മെരാരി; ലേവിയുടെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിമുപ്പത്തേഴു സംവത്സരം ആയിരുന്നു.


Numbers 34:17

"These are the names of the men who shall divide the land among you as an inheritance: Eleazar the priest and Joshua the son of Nun.


നിങ്ങൾക്കു ദേശം വിഭാഗിച്ചു തരേണ്ടുന്നവരുടെ പേരുകൾ ആവിതു: പുരോഹിതനായ എലെയാസാരും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയും.


×

Found Wrong Meaning for Names?

Name :

Email :

Details :×