Names

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of name.
  2. Third-person singular simple present indicative form of name.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നാമങ്ങള്‍ - Naamangal‍ | Namangal‍
× name എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Name Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Name Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 28:21

And the stones shall have the names of the sons of Israel, twelve according to their names, like the engravings of a signet, each one with its own name; they shall be according to the twelve tribes.


ഈ കല്ലു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പേരോടുകൂടെ അവരുടെ പേർപോലെ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കേണം; പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളിൽ ഔരോന്നിന്റെ പേർ അവയിൽ മുദ്രക്കൊത്തായി കൊത്തിയിരിക്കേണം.


Exodus 28:10

six of their names on one stone and six names on the other stone, in order of their birth.


അവരുടെ പേരുകളിൽ ആറു ഒരുകല്ലിലും ശേഷമുള്ള ആറു മറ്റെ കല്ലിലും അവരുടെ ജനനക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കേണം.


Numbers 3:18

And these are the names of the sons of Gershon by their families: Libni and Shimei.


കുടുംബംകുടുംബമായി ഗേർശോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ:


×

Found Wrong Meaning for Names?

Name :

Email :

Details :×