Names

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of name.
  2. Third-person singular simple present indicative form of name.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× name എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Name Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Name Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× നാമങ്ങള്‍ - Naamangal‍ | Namangal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 28:12

And you shall put the two stones on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the LORD on his two shoulders as a memorial.


കല്ലു രണ്ടും ഏഫോദിന്റെ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിന്മേൽ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഔർമ്മക്കല്ലായി വെക്കേണം; അഹരോൻ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ പേർ ഔർമ്മക്കായി തന്റെ രണ്ടു ചുമലിന്മേലും വഹിക്കേണം.


Exodus 28:10

six of their names on one stone and six names on the other stone, in order of their birth.


അവരുടെ പേരുകളിൽ ആറു ഒരുകല്ലിലും ശേഷമുള്ള ആറു മറ്റെ കല്ലിലും അവരുടെ ജനനക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കേണം.


Revelation 21:12

Also she had a great and high wall with twelve gates, and twelve angels at the gates, and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:


അതിന്നു പൊക്കമുള്ള വന്മതിലും പന്ത്രണ്ടു ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടു ദൂതന്മാരും ഉണ്ടു; യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേർ കൊത്തീട്ടും ഉണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Names?

Name :

Email :

Details :×