Plots

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of plot.
  2. Third-person singular simple present indicative form of plot.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 31:20

You shall hide them in the secret place of Your presence From the plots of man; You shall keep them secretly in a pavilion From the strife of tongues.


നീ അവരെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മറെക്കും. നീ അവരെ നാവുകളുടെ വക്കാണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു ഒരു കൂടാരത്തിന്നകത്തു ഒളിപ്പിക്കും.


Nahum 1:11

From you comes forth one Who plots evil against the LORD, A wicked counselor.


യഹോവേക്കു വിരോധമായി ദോഷം നിരൂപിക്കയും നിസ്സാരത്വം ആലോചിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Psalms 64:2

Hide me from the secret plots of the wicked, From the rebellion of the workers of iniquity,


ദുഷ്കർമ്മികളുടെ ഗൂഢാലോചനയിലും നീതികേടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കലഹത്തിലും ഞാൻ അകപ്പെടാതവണ്ണം എന്നെ മറെച്ചു കൊള്ളേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Plots?

Name :

Email :

Details :×