Sockets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of socket.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;socket എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Socket Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Socket Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 38:19

And there were four pillars with their four sockets of bronze; their hooks were silver, and the overlay of their capitals and their bands was silver.


അതിന്റെ തൂണു നാലും അവയുടെ ചുവടു നാലും താമ്രമായിരുന്നു; കൊളുത്തും കുമിഴുകൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു.


Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 26:32

You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold, upon four sockets of silver.


പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊൻ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേൽ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ അതു തൂക്കിയിടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sockets?

Name :

Email :

Details :×