Sockets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of socket.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;socket എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Socket Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Socket Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:17

All the pillars around the court shall have bands of silver; their hooks shall be of silver and their sockets of bronze.


പ്രാകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടി വേണം; അവയുടെ കൊളുത്തു വെള്ളികൊണ്ടും ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 26:19

You shall make forty sockets of silver under the twenty boards: two sockets under each of the boards for its two tenons.


ഇരുപതു പലകെക്കും താഴെ വെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു, ഒരു പലകയുടെ അടിയിൽ രണ്ടു കുടുമെക്കു രണ്ടു ചുവടും മറ്റൊരു പലകയുടെ അടിയിൽ രണ്ടു കുടുമെക്കു രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങനെ ഇരുപതു പലകയുടെയും അടിയിൽ വെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 38:19

And there were four pillars with their four sockets of bronze; their hooks were silver, and the overlay of their capitals and their bands was silver.


അതിന്റെ തൂണു നാലും അവയുടെ ചുവടു നാലും താമ്രമായിരുന്നു; കൊളുത്തും കുമിഴുകൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sockets?

Name :

Email :

Details :



×