Sockets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of socket.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;socket എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Socket Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Socket Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 36:30

So there were eight boards and their sockets--sixteen sockets of silver--two sockets under each of the boards.


ഇങ്ങനെ എട്ടു പലകയും ഔരോ പലകയുടെ അടിയിൽ ഈരണ്ടു ചുവടായി പതിനാറു വെള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 26:25

So there shall be eight boards with their sockets of silver--sixteen sockets--two sockets under each of the boards.


ഇങ്ങനെ എട്ടു പലകയും അവയുടെ വെള്ളിച്ചുവടു, ഒരു പലകയുടെ അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടു മറ്റൊരു പലകയുടെ അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടു ഇങ്ങനെ പതിനാറു വെള്ളിച്ചുവടും വേണം.


Exodus 38:17

The sockets for the pillars were bronze, the hooks of the pillars and their bands were silver, and the overlay of their capitals was silver; and all the pillars of the court had bands of silver.


തൂണുകൾക്കുള്ള ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളികൊണ്ടും കുമിഴുകൾ വെള്ളിപൊതിഞ്ഞവയും പ്രാകാരത്തിന്റെ തൂണുകൾ ഒക്കെയും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടിയുള്ളവയും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sockets?

Name :

Email :

Details :×