Beards

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of beard.
  2. Third-person singular simple present indicative form of beard.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 10:5

When they told David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed. And the king said, "Wait at Jericho until your beards have grown, and then return."


ദാവീദ് രാജാവു ഇതു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നിങ്ങളുടെ താടി വളരുംവരെ യെരീഹോവിൽ താമസിപ്പിൻ ; പിന്നെ മടങ്ങിവരാം എന്നു പറയിച്ചു.


Leviticus 21:5

"They shall not make any bald place on their heads, nor shall they shave the edges of their beards nor make any cuttings in their flesh.


അവർ തലമുടി വടിക്കയും താടിയുടെ അറ്റം കത്രിക്കയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുതു;


1 Chronicles 19:5

Then some went and told David about the men; and he sent to meet them, because the men were greatly ashamed. And the king said, "Wait at Jericho until your beards have grown, and then return."


ചിലർ ചെന്നു ആ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്തുത ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു; അവർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരിക്കയാൽ അവൻ അവരെ എതിരേല്പാൻ ആളയച്ചു; നിങ്ങളുടെ താടി വളരുന്നതുവരെ യെരീഹോവിൽ പാർത്തിട്ടു മടങ്ങിവരുവിൻ എന്നു രാജാവു പറയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Beards?

Name :

Email :

Details :×