Beards

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of beard.
  2. Third-person singular simple present indicative form of beard.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 10:5

When they told David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed. And the king said, "Wait at Jericho until your beards have grown, and then return."


ദാവീദ് രാജാവു ഇതു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നിങ്ങളുടെ താടി വളരുംവരെ യെരീഹോവിൽ താമസിപ്പിൻ ; പിന്നെ മടങ്ങിവരാം എന്നു പറയിച്ചു.


Leviticus 21:5

"They shall not make any bald place on their heads, nor shall they shave the edges of their beards nor make any cuttings in their flesh.


അവർ തലമുടി വടിക്കയും താടിയുടെ അറ്റം കത്രിക്കയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുതു;


Jeremiah 41:5

that certain men came from Shechem, from Shiloh, and from Samaria, eighty men with their beards shaved and their clothes torn, having cut themselves, with offerings and incense in their hand, to bring them to the house of the LORD.


ശെഖേമിൽനിന്നും ശീലോവിൽനിന്നും ശമർയ്യയിൽനിന്നും എണ്പതു പുരുഷന്മാർ താടി ചിരെച്ചും വസ്ത്രം കീറിയും തങ്ങളെത്തന്നേ മുറിവേല്പിച്ചുംകൊണ്ടു വഴിപാടും കുന്തുരുക്കവും എടുത്തു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു പോകുംവഴി അവിടെ എത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Beards?

Name :

Email :

Details :×