Bless

Show Usage

Pronunciation of Bless  

   

English Meaning

To make or pronounce holy; to consecrate

  1. To make holy by religious rite; sanctify.
  2. To make the sign of the cross over so as to sanctify.
  3. To invoke divine favor upon.
  4. To honor as holy; glorify: Bless the Lord.
  5. To confer well-being or prosperity on.
  6. To endow, as with talent.
  7. bless you Used to wish good health to a person who has just sneezed.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആശീർ‌വദിക്കുക - Aasheervadhikkuka | asheervadhikkuka
× ആശംസിക്കുക - Aashamsikkuka | ashamsikkuka
× ആശീര്‍വ്വാദിക്കുക - Aasheer‍vvaadhikkuka | asheer‍vvadhikkuka
× ശുഭാശംസ നേരൂക - Shubhaashamsa Nerooka | Shubhashamsa Nerooka
× ആശീര്‍വദിക്കുക - Aasheer‍vadhikkuka | asheer‍vadhikkuka
× കളങ്കം - Kalankam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 27:7

"Bring me game and make savory food for me, that I may eat it and bless you in the presence of the LORD before my death.'


ഞാൻ എന്റെ മരണത്തിന്നു മുമ്പെ തിന്നു നിന്നെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു നീ വേട്ടയിറച്ചി കൊണ്ടുവന്നു രുചികരമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കിത്തരിക എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു.


Exodus 20:24

An altar of earth you shall make for Me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record My name I will come to you, and I will bless you.


എനിക്കു മണ്ണുകൊണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങളെയും സമാധാനയാഗങ്ങളെയും നിന്റെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും അർപ്പിക്കേണം. ഞാൻ എന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്മരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതു സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും.


Nehemiah 9:5

And the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah, said: "Stand up and bless the LORD your God Forever and ever! "blessed be Your glorious name, Which is exalted above all blessing and praise!


പിന്നെ യേശുവ, കദ്മീയേൽ, ബാനി, ഹശബ്ന്യാവു, ശേരെബ്യാവു, ഹോദീയാവു, ശെബന്യാവു, പെദഹ്യാവു, എന്നീ ലേവ്യർ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ . സകലപ്രശംസെക്കും സ്തുതിക്കും മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Bless?

Name :

Email :

Details :×