Pronunciation of Cart  

   

English Meaning

A common name for various kinds of vehicles, as a Scythian dwelling on wheels, or a chariot.

  1. A small wheeled vehicle typically pushed by hand: a shopping cart; a pastry cart.
  2. A two-wheeled vehicle drawn by an animal and used in farm work and for transporting goods.
  3. The quantity that a cart can hold.
  4. An open two-wheeled carriage.
  5. A light motorized vehicle: a golf cart.
  6. To convey in a cart or truck: cart away garbage.
  7. To convey laboriously or unceremoniously; lug: carted the whole gang off to jail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പീഠചക്രം - Peedachakram
× പാണ്ടില്‍ - Paandil‍ | Pandil‍
× ശകടം - Shakadam
× വാഹനം - Vaahanam | Vahanam
× ചക്കടാവണ്ടി - Chakkadaavandi | Chakkadavandi
× ചുമട്ടുവണഅടി - Chumattuvanaadi | Chumattuvanadi
× അക്ഷം - Aksham
× പാരിയാനികം - Paariyaanikam | Pariyanikam
× കാളവണ്ടി - Kaalavandi | Kalavandi
× ഭാരവണ്ടി - Bhaaravandi | Bharavandi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 2:13

"Behold, I am weighed down by you, As a cart full of sheaves is weighed down.


കറ്റ കയറ്റി വണ്ടി അമർത്തുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തു അമർത്തിക്കളയും.


Isaiah 5:18

Woe to those who draw iniquity with cords of vanity, And sin as if with a cart rope;


വ്യാജപാശംകൊണ്ടു അകൃത്യത്തെയും വണ്ടിക്കയറുകൊണ്ടു എന്നപോലെ പാപത്തെയും വലിക്കയും


1 Kings 7:30

Every cart had four bronze wheels and axles of bronze, and its four feet had supports. Under the laver were supports of cast bronze beside each wreath.


ഔരോ പീ ത്തിന്നും താമ്രം കൊണ്ടുള്ള നന്നാലു ചക്രവും താമ്രംകൊണ്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്റെ നാലു കോണിലും കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടിയുടെ കീഴെ കാൽ ഔരോന്നിന്നും പുറവശത്തു തോരണപ്പണിയോടുകൂടി വാർത്തിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Cart?

Name :

Email :

Details :×