Clothes

Show Usage

Pronunciation of Clothes  

English Meaning

Covering for the human body; dress; vestments; vesture; -- a general term for whatever covering is worn, or is made to be worn, for decency or comfort.

  1. Articles of dress; wearing apparel; garments.
  2. Bedclothes.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ബ്ലാങ്കറ്റുകള്‍ - Blaankattukal‍ | Blankattukal‍ ;വസ്ത്രം - Vasthram ;തുണി - Thuni ;വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ - Vasthrangal‍ ;വസ്ത്രങ്ങള്‍ - Vasthrangal‍ ;ഉടുപ്പുകള്‍ - Uduppukal‍ ;

പുതപ്പുകള്‍ മുതലായവ - Puthappukal‍ Muthalaayava | Puthappukal‍ Muthalayava ;കിടക്കവിരിപ്പ്‌ മുതലായവ - Kidakkavirippu Muthalaayava | Kidakkavirippu Muthalayava ;തുണികൾ - Thunikal ;വിരിപ്പുകള്‍ - Virippukal‍ ;പുതപ്പ്‌ - Puthappu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 3:5

And I said, "Let them put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head, and they put the clothes on him. And the Angel of the LORD stood by.


അവന്റെ തലയിൽ വെടിപ്പുള്ളോരു മുടി വെക്കട്ടെ എന്നു അവൻ കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവർ അവന്റെ തലയിൽ വെടിപ്പുള്ളോരു മുടി വെച്ചു. അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു യഹോവയുടെ ദൂതനോ അടുക്കെ നിൽക്കയായിരുന്നു.


1 Kings 21:27

So it was, when Ahab heard those words, that he tore his clothes and put sackcloth on his body, and fasted and lay in sackcloth, and went about mourning.


ആഹാബ് ആ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രം കീറി, തന്റെ ദേഹം പറ്റെ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ടു ഉപവസിച്ചു, രട്ടിൽ തന്നേ കിടക്കുകയും സാവധാനമായി നടക്കയും ചെയ്തു.


Leviticus 14:9

But on the seventh day he shall shave all the hair off his head and his beard and his eyebrows--all his hair he shall shave off. He shall wash his clothes and wash his body in water, and he shall be clean.


എട്ടാം ദിവസം അവൻ ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു ആൺകുഞ്ഞാടിനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുഞ്ഞാടിനെയും ഭോജനയാഗമായിട്ടു എണ്ണ ചേർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി നേരിയ മാവും ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും കൊണ്ടുവരേണം.


×

Found Wrong Meaning for Clothes?

Name :

Email :

Details :×