Decrees

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of decree.
  2. Third-person singular simple present indicative form of decree.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 16:4

And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem.


അവർ പട്ടണം തോറും ചെന്നു യെരൂശലേമിലെ അപ്പൊസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വിധിച്ച നിർണ്ണയങ്ങൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവർക്കും ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു.


Acts 17:7

Jason has harbored them, and these are all acting contrary to the decrees of Caesar, saying there is another king--Jesus."


യാസോൻ അവരെ കൈക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു; അവർ ഒക്കെയും യേശു എന്ന മറ്റൊരുവൻ രാജാവു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൈസരുടെ നിയമങ്ങൾക്കു പ്രതിക്കുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Decrees?

Name :

Email :

Details :×