Drives

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of drive.
  2. Third-person singular simple present indicative form of drive.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 9:20

So the watchman reported, saying, "He went up to them and is not coming back; and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi, for he drives furiously!"


അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ : അവനും അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടു മടങ്ങിവരുന്നില്ല; ആ ഔടിക്കുന്നതു നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂ ഔടിക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ഭ്രന്തനപ്പോലെയല്ലോ അവൻ ഔടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.


Isaiah 44:25

Who frustrates the signs of the babblers, And drives diviners mad; Who turns wise men backward, And makes their knowledge foolishness;


ഞാൻ ജല്പകന്മാരുടെ ശകുനങ്ങളെ വ്യർത്ഥമാക്കുകയും പ്രശ്നക്കാരെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കുകയും ജ്ഞാനികളെ മടക്കി അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഭോഷത്വമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


Deuteronomy 18:12

For all who do these things are an abomination to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you.


ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം യഹോവേക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ളേച്ഛതകൾ നിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Drives?

Name :

Email :

Details :×