Drives

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of drive.
  2. Third-person singular simple present indicative form of drive.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 9:20

So the watchman reported, saying, "He went up to them and is not coming back; and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi, for he drives furiously!"


അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ : അവനും അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടു മടങ്ങിവരുന്നില്ല; ആ ഔടിക്കുന്നതു നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂ ഔടിക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ഭ്രന്തനപ്പോലെയല്ലോ അവൻ ഔടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.


Proverbs 16:26

The person who labors, labors for himself, For his hungry mouth drives him on.


പണിക്കാരന്റെ വിശപ്പു അവനെക്കൊണ്ടു പണി ചെയ്യിക്കുന്നു; അവന്റെ വായ് അവനെ അതിന്നായി നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.


Deuteronomy 9:5

It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that the LORD your God drives them out from before you, and that He may fulfill the word which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob.


നീ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നതു നിന്റെ നീതിനിമിത്തവും നിന്റെ ഹൃദയപരമാർത്ഥംനിമിത്തവും അല്ല, ആ ജാതിയുടെ ദുഷ്ടതനിമിത്തവും അബ്രാഹാം, യിസ്ഹാക്, യാക്കോബ് എന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു യഹോവ സത്യം ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന്നും അത്രേ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നതു.


×

Found Wrong Meaning for Drives?

Name :

Email :

Details :×