Drives

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of drive.
  2. Third-person singular simple present indicative form of drive.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 9:5

It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that the LORD your God drives them out from before you, and that He may fulfill the word which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob.


നീ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നതു നിന്റെ നീതിനിമിത്തവും നിന്റെ ഹൃദയപരമാർത്ഥംനിമിത്തവും അല്ല, ആ ജാതിയുടെ ദുഷ്ടതനിമിത്തവും അബ്രാഹാം, യിസ്ഹാക്, യാക്കോബ് എന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു യഹോവ സത്യം ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന്നും അത്രേ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നതു.


Deuteronomy 30:1

"Now it shall come to pass, when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the LORD your God drives you,


ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവുമായ ഈ വചനങ്ങൾ ഒക്കെയും നിന്റെമേൽ നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതതു ജാതികളുടെ ഇടയിൽവെച്ചു നീ അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഔർത്തു


2 Kings 9:20

So the watchman reported, saying, "He went up to them and is not coming back; and the driving is like the driving of Jehu the son of Nimshi, for he drives furiously!"


അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ : അവനും അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടു മടങ്ങിവരുന്നില്ല; ആ ഔടിക്കുന്നതു നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂ ഔടിക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ഭ്രന്തനപ്പോലെയല്ലോ അവൻ ഔടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Drives?

Name :

Email :

Details :×