Images

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of image.
  2. Third-person singular simple present indicative form of image.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× image എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Image Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Image Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Micah 5:13

Your carved images I will also cut off, And your sacred pillars from your midst; You shall no more worship the work of your hands;


ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും സ്തംഭപ്രതിഷ് കളെയും നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; നീ ഇനി നിന്റെ കൈപ്പണിയെ നമസ്കരിക്കയുമില്ല.


Isaiah 30:22

You will also defile the covering of your images of silver, And the ornament of your molded images of gold. You will throw them away as an unclean thing; You will say to them, "Get away!"


വെള്ളി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളെയും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കും; അവയെ മലിനമായോരു വസ്തുപോലെ എറിഞ്ഞുകളകയും പൊയ്ക്കൊ എന്നു പറകയും ചെയ്യും.


Judges 3:19

But he himself turned back from the stone images that were at Gilgal, and said, "I have a secret message for you, O king." He said, "Keep silence!" And all who attended him went out from him.


എന്നാൽ അവൻ ഗില്ഗാലിന്നരികെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു മടങ്ങിച്ചെന്നു: രാജാവേ, എനിക്കു ഒരു സ്വകാര്യം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. ക്ഷമിക്ക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; ഉടനെ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ വിട്ടു പുറത്തുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Images?

Name :

Email :

Details :×