Increases

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of increase.
  2. Third-person singular simple present indicative form of increase.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Habakkuk 2:6

"Will not all these take up a proverb against him, And a taunting riddle against him, and say, "Woe to him who increases What is not his--how long? And to him who loads himself with many pledges'?


അവർ ഒക്കെയും അവനെക്കുറിച്ചു ഒരു സദൃശവും അവനെക്കുറിച്ചു പരിഹാസമായുള്ളോരു പഴഞ്ചൊല്ലും ചൊല്ലി; തന്റെതല്ലാത്തതു വർദ്ധിപ്പിക്കയും--എത്രത്തോളം?--പണയപണ്ടം ചുമന്നു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം എന്നു പറകയില്ലയോ?


Proverbs 24:5

A wise man is strong, Yes, a man of knowledge increases strength;


ജ്ഞാനിയായ പുരുഷൻ ബലവാനാകുന്നു; പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


Proverbs 23:28

She also lies in wait as for a victim, And increases the unfaithful among men.


അവൾ പിടിച്ചുപറിക്കാരനെപ്പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യരിൽ ദ്രോഹികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Increases?

Name :

Email :

Details :×