Brings

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 13:11

"And it shall be, when the LORD brings you into the land of the Canaanites, as He swore to you and your fathers, and gives it to you,


യഹോവ നിന്നോടും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടും സത്യം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ കനാന്യരുടെ ദേശത്തു കൊണ്ടുചെന്നു അതു നിനക്കു തരുമ്പോൾ


Malachi 2:12

May the LORD cut off from the tents of Jacob The man who does this, being awake and aware, Yet who brings an offering to the LORD of hosts!


അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്നു യഹോവ ചോദിക്കുന്നവനെയും ഉത്തരം പറയുന്നവനെയും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേക്കു വഴിപാടു അർപ്പിക്കുന്നവനെയും യാക്കോബിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും.


Ecclesiastes 10:10

If the ax is dull, And one does not sharpen the edge, Then he must use more strength; But wisdom brings success.


ഇരിമ്പായുധം മൂർച്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ടു അതിന്റെ വായ്ത്തല തേക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ അധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരും; ജ്ഞാനമോ, കാര്യസിദ്ധിക്കു ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Brings?

Name :

Email :

Details :×