Brings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 18:26

Then the watchman saw another man running, and the watchman called to the gatekeeper and said, "There is another man, running alone!" And the king said, "He also brings news."


അവൻ നടന്നു അടുത്തു. പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ മറ്റൊരുത്തൻ ഔടിവരുന്നതു കണ്ടു; കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ കാക്കുന്നവനോടു: ഇതാ, പിന്നെയും ഒരു ആൾ തനിച്ചു ഔടി വരുന്നു എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവനും സദ്വർത്തമാനദൂതനാകുന്നു എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.


Job 28:11

He dams up the streams from trickling; What is hidden he brings forth to light.


അവർ നീരൊഴുക്കുകളെ ചോരാതവണ്ണം അടെച്ചു നിർത്തുന്നു; ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നതു അവർ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു.


Ecclesiastes 10:10

If the ax is dull, And one does not sharpen the edge, Then he must use more strength; But wisdom brings success.


ഇരിമ്പായുധം മൂർച്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ടു അതിന്റെ വായ്ത്തല തേക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ അധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരും; ജ്ഞാനമോ, കാര്യസിദ്ധിക്കു ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Brings?

Name :

Email :

Details :×