Brings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 5:24

And he shall make the woman drink the bitter water that brings a curse, and the water that brings the curse shall enter her to become bitter.


പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽനിന്നു സംശയത്തിന്റെ ഭോജനയാഗം വാങ്ങി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനം ചെയ്തു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിക്കേണം.


Psalms 135:7

He causes the vapors to ascend from the ends of the earth; He makes lightning for the rain; He brings the wind out of His treasuries.


അവൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുനിന്നു നീരാവി പൊങ്ങുമാറാക്കുന്നു; അവൻ മഴെക്കായി മിന്നലുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു; തന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്നു കാറ്റു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.


Leviticus 4:32

"If he brings a lamb as his sin offering, he shall bring a female without blemish.


അവൻ പാപയാഗമായി ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത പെണ്ണാട്ടിനെ കൊണ്ടുവരേണം.


×

Found Wrong Meaning for Brings?

Name :

Email :

Details :×