Brings

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of bring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Malachi 2:12

May the LORD cut off from the tents of Jacob The man who does this, being awake and aware, Yet who brings an offering to the LORD of hosts!


അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്നു യഹോവ ചോദിക്കുന്നവനെയും ഉത്തരം പറയുന്നവനെയും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേക്കു വഴിപാടു അർപ്പിക്കുന്നവനെയും യാക്കോബിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും.


Matthew 13:52

Then He said to them, "Therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old."


അവൻ അവരോടു: അതുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്നു ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന ഏതു ശാസ്ത്രിയും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നു പുതിയതും പഴയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവനോടു സദൃശനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 23:22

God brings them out of Egypt; He has strength like a wild ox.


ദൈവം അവരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടു വരുന്നു; കാട്ടുപോത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവന്നു ഉണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Brings?

Name :

Email :

Details :×