Horses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of horse.
  2. Third-person singular simple present indicative form of horse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× horse എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Horse Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Horse Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 9:28

And they brought horses to Solomon from Egypt and from all lands.


മിസ്രയീമിൽനിന്നും സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും ശലോമോന്നു കുതിരകളെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരും.


Joshua 11:9

So Joshua did to them as the LORD had told him: he hamstrung their horses and burned their chariots with fire.


യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യോശുവ അവരോടു ചെയ്തു: അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുതിഞരമ്പു വെട്ടി രഥങ്ങൾ തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.


Exodus 15:19

For the horses of Pharaoh went with his chariots and his horsemen into the sea, and the LORD brought back the waters of the sea upon them. But the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.


എന്നാൽ ഫറവോന്റെ കുതിര അവന്റെ രഥവും കുതിരപ്പടയുമായി കടലിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ യഹോവ കടലിലെ വെള്ളം അവരുടെ മേൽ മടക്കി വരുത്തി; യിസ്രായേൽമക്കളോ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നു പോന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Horses?

Name :

Email :

Details :×