Horses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of horse.
  2. Third-person singular simple present indicative form of horse.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× horse എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Horse Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Horse Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 8:10

And he wrote in the name of King Ahasuerus, sealed it with the king's signet ring, and sent letters by couriers on horseback, riding on royal horses bred from swift steeds.


അവൻ അഹശ്വേരോശ്രാജാവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുതിച്ചു രാജമോതിരംകൊണ്ടു മുദ്രയിട്ടു ലേഖനങ്ങളെ രാജാവിന്റെ അശ്വഗണത്തിൽ വളർന്നു രാജകാര്യത്തിന്നു ഉപയോഗിക്കുന്ന തുരഗങ്ങളുടെ പുറത്തു കയറി ഔടിക്കുന്ന അഞ്ചൽക്കാരുടെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ചു.


2 Kings 3:7

Then he went and sent to Jehoshaphat king of Judah, saying, "The king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab?" And he said, "I will go up; I am as you are, my people as your people, my horses as your horses."


പിന്നെ അവൻ : മോവാബ്രാജാവു എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; മോവാബ്യരോടു യുദ്ധത്തിന്നു നീ കൂടെ പോരുമോ എന്നു യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിനോടു ആളയച്ചു ചോദിപ്പിച്ചു. അതിന്നു അവൻ : ഞാൻ പോരാം; നീയും ഞാനും എന്റെ ജനവും നിന്റെ ജനവും എന്റെ കുതിരകളും നിന്റെ കുതിരകളും ഒരുപോലെയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Chronicles 1:16

And Solomon had horses imported from Egypt and Keveh; the king's merchants bought them in Keveh at the current price.


ശലോമോന്നു കുതിരകളെ കൊണ്ടുവന്നതു മിസ്രയീമിൽനിന്നായിരുന്നു; രാജാവിന്റെ കച്ചവടക്കാർ അവയെ കൂട്ടമായി വിലെക്കു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും.


×

Found Wrong Meaning for Horses?

Name :

Email :

Details :×