Troops

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of troop.
  2. military personnel in uniform
  3. Third-person singular simple present indicative form of troop.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× പട - Pada

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 7:4

And with them, by their generations, according to their fathers' houses, were thirty-six thousand troops ready for war; for they had many wives and sons.


അവരോടുകൂടെ അവരുടെ വംശാവലിപ്രകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി സൈന്യഗണങ്ങളായി അറുപത്താറായിരംപേരുണ്ടായിരുന്നു; അവർക്കും അനേകഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Job 19:12

His troops come together And build up their road against me; They encamp all around my tent.


അവന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുവരുന്നു; അവർ എന്റെ നേരെ തങ്ങളുടെ വഴി നിരത്തുന്നു; എന്റെ കൂടാരത്തിൽ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുന്നു.


Ezekiel 17:21

All his fugitives with all his troops shall fall by the sword, and those who remain shall be scattered to every wind; and you shall know that I, the LORD, have spoken."


അവന്റെ ശ്രേഷ് യോദ്ധാക്കൾ ഒക്കെയും അവന്റെ എല്ലാപടക്കൂട്ടങ്ങളും വാളാൽ വീഴും; ശേഷിപ്പുള്ളവരോ നാലു ദിക്കിലേക്കും ചിതറിപ്പോകും; യഹോവയായ ഞാൻ അതു അരുളിച്ചെയ്തു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.


×

Found Wrong Meaning for Troops?

Name :

Email :

Details :×