Knees

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of knee.
  2. Third-person singular simple present indicative form of knee.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തുട - Thuda
×
× കാല്‍മുട്ട്‌ - Kaal‍muttu | Kal‍muttu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 21:7

And it shall be when they say to you, "Why are you sighing?' that you shall answer, "Because of the news; when it comes, every heart will melt, all hands will be feeble, every spirit will faint, and all knees will be weak as water. Behold, it is coming and shall be brought to pass,' says the Lord GOD."


എന്തിന്നു നെടുവീർപ്പിടുന്നു എന്നു അവർ നിന്നോടു ചോദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം പറയേണ്ടതു: ഒരു വർത്തമാനംനിമിത്തം തന്നേ; അതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ സകലഹൃദയവും ഉരുകിപ്പോകും, എല്ലാകൈകളും കുഴഞ്ഞുപോകും, ഏതു മനസ്സും കലങ്ങിപ്പോകും; എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളംപോലെ ഒഴുകിപ്പോകും; അതു വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


2 Kings 4:20

When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died.


അവൻ അവനെ എടുത്തു അവന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കെണ്ടുചെന്നു; അവൻ ഉച്ചവരെ അവളുടെ മടിയിൽ ഇരുന്നശേഷം മരിച്ചുപോയി.


Psalms 109:24

My knees are weak through fasting, And my flesh is feeble from lack of fatness.


എന്റെ മുഴങ്കാലുകൾ ഉപവാസംകൊണ്ടു വിറെക്കുന്നു. എന്റെ ദേഹം പുഷ്ടിവിട്ടു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Knees?

Name :

Email :

Details :×