English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of put.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 15:15

If God puts no trust in His saints, And the heavens are not pure in His sight,


തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിലും അവന്നു വിശ്വാസമില്ലല്ലോ; സ്വർഗ്ഗവും തൃക്കണ്ണിന്നു നിർമ്മലമല്ല.


Job 33:11

He puts my feet in the stocks, He watches all my paths.'


അവൻ എന്റെ കാലുകളെ ആമത്തിൽ ഇടുന്നു; എന്റെ പാതകളെ ഒക്കെയും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നു.


Deuteronomy 25:11

"If two men fight together, and the wife of one draws near to rescue her husband from the hand of the one attacking him, and puts out her hand and seizes him by the genitals,


പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടിക്കുടുമ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അടിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കേണ്ടതിന്നു അടുത്തുചെന്നു കൈ നീട്ടി അവന്റെ ഗുപ്താംഗം പിടിച്ചാൽ


×

Found Wrong Meaning for Puts?

Name :

Email :

Details :×