Threats

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of threat.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zephaniah 2:8

"I have heard the reproach of Moab, And the insults of the people of Ammon, With which they have reproached My people, And made arrogant threats against their borders.


മോവാബിന്റെ ധിക്കാരവും അമ്മോന്യർ എന്റെ ജനത്തെ നിന്ദിച്ചു അവരുടെ ദേശത്തിന്നു വിരോധമായി വമ്പു പറഞ്ഞ ശകാരങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു.


Acts 9:1

Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest


ശൗൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കുലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു,


Zephaniah 2:10

This they shall have for their pride, Because they have reproached and made arrogant threats Against the people of the LORD of hosts.


ഇതു അവരുടെ അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർക്കും ഭവിക്കും; അവർ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ജനത്തോടു നിന്ദയും വമ്പും കാട്ടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Threats?

Name :

Email :

Details :×