Curtains

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of curtain.
  2. An end, death
  3. Third-person singular simple present indicative form of curtain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 26:13

And a cubit on one side and a cubit on the other side, of what remains of the length of the curtains of the tent, shall hang over the sides of the tabernacle, on this side and on that side, to cover it.


മൂടുവിരിയുടെ മൂടുശീല നീളത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളതു ഇപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും അപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും ഇങ്ങനെ തിരുനിവാസത്തെ മൂടേണ്ടുന്നതിന്നു അതിന്റെ രണ്ടു പാർശ്വങ്ങളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കേണം.


Exodus 36:14

He made curtains of goats' hair for the tent over the tabernacle; he made eleven curtains.


തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ മൂടുവരിയായി കോലാട്ടുരോമംകൊണ്ടുള്ള മൂടുശീലകൾ ഉണ്ടാക്കി, പതിനൊന്നു മൂടുശീലയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കി.


Exodus 26:12

The remnant that remains of the curtains of the tent, the half curtain that remains, shall hang over the back of the tabernacle.


മൂടുവിരിയുടെ മൂടുശീലയിൽ മിച്ചമായി കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാതി മൂടുശീല തിരുനിവാസത്തിന്റെ പിൻ വശത്തു തൂങ്ങിക്കിടക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Curtains?

Name :

Email :

Details :×