English Meaning

  1. Plural form of dog.
  2. a greyhound racing event.
  3. Fasteners securing a watertight hatch.
  4. Third-person singular simple present indicative form of dog.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× dog എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Dog Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Dog Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× നായ്‌ക്കള്‍ - Naaykkal‍ | Naykkal‍
× ശുനകന്‍മ്മാര്‍ - Shunakan‍mmaar‍ | Shunakan‍mmar‍
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 30:1

"But now they mock at me, men younger than I, Whose fathers I disdained to put with the dogs of my flock.


ഇപ്പോഴോ എന്നിലും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു; അവരുടെ അപ്പന്മാരെ എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്റെ നായ്ക്കളോടുകൂടെ ആക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ നിരസിക്കുമായിരുന്നു.


Revelation 22:15

But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie.


നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർന്നടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും ഭോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നേ.


1 Kings 22:38

Then someone washed the chariot at a pool in Samaria, and the dogs licked up his blood while the harlots bathed, according to the word of the LORD which He had spoken.


രഥം ശമര്യയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്ന വചനപ്രകാരം നായ്ക്കൾ അവന്റെ രക്തം നക്കി; വേശ്യാസ്ത്രീകളും അവിടെ കുളിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Dogs?

Name :

Email :

Details :×