Falls

Show Usage

English Meaning

  1. A waterfall.
  2. Plural form of fall.
  3. Third-person singular simple present indicative form of fall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;വെള്ളച്ചാട്ടം - Vellachaattam | Vellachattam ;വീഴുന്നു - Veezhunnu ;fall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Fall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Fall Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 20:18

Whoever falls on that stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder."


ആ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്ന ഏവനും തകർന്നുപോകും; അതു ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


John 12:24

Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain.


ആമേൻ , ആമേൻ , ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതു തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും.


Isaiah 44:17

And the rest of it he makes into a god, His carved image. He falls down before it and worships it, Prays to it and says, "Deliver me, for you are my god!"


അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൊണ്ടു അവൻ ഒരു ദേവനെ, ഒരു വിഗ്രഹത്തെ തന്നേ, ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിക്കയും അതിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; നീ എന്റെ ദേവനല്ലോ എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Falls?

Name :

Email :

Details :×