Falls

Show Usage
   

English Meaning

  1. A waterfall.
  2. Plural form of fall.
  3. Third-person singular simple present indicative form of fall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× വെള്ളച്ചാട്ടം - Vellachaattam | Vellachattam
× fall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Fall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Fall Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 15:12

And the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falls to me.' So he divided to them his livelihood.


ഏറെനാൾ കഴിയുംമുമ്പെ ഇളയമകൻ സകലവും സ്വരൂപിച്ചു ദൂരദേശത്തേക്കു യാത്രയായി അവിടെ ദുർന്നടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ചു, വസ്തു നാനാവിധമാക്കിക്കളഞ്ഞു.


Job 30:30

My skin grows black and falls from me; My bones burn with fever.


എന്റെ ത്വൿ കറുത്തു പൊളിഞ്ഞുവീഴുന്നു; എന്റെ അസ്ഥി ഉഷ്ണംകൊണ്ടു കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Matthew 21:44

And whoever falls on this stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder."


ഈ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നുപോകും; അതു ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Falls?

Name :

Email :

Details :×