Falls

Show Usage
   

English Meaning

  1. A waterfall.
  2. Plural form of fall.
  3. Third-person singular simple present indicative form of fall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വെള്ളച്ചാട്ടം - Vellachaattam | Vellachattam
×
× fall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Fall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Fall Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 11:37

And if a part of any such carcass falls on any planting seed which is to be sown, it remains clean.


വിതെക്കുന്ന വിത്തായ വല്ല ധാന്യത്തിന്മേലും അവയിൽ ഒന്നിന്റെ പിണം വീണാലും അതു ശുദ്ധമായിരിക്കും.


Job 4:13

In disquieting thoughts from the visions of the night, When deep sleep falls on men,


മനുഷ്യർക്കും ഗാഢനിദ്ര പിടിക്കുന്നേരം രാത്രിദർശനങ്ങളാലുള്ള മനോഭാവനകളിൽ ഭയവും നടുക്കവും എന്നെ പിടിച്ചു.


Proverbs 17:20

He who has a deceitful heart finds no good, And he who has a perverse tongue falls into evil.


വക്രഹൃദയമുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല; വികട നാവുള്ളവൻ ആപത്തിൽ അകപ്പെടും.


×

Found Wrong Meaning for Falls?

Name :

Email :

Details :×