Falls

Show Usage

English Meaning

  1. A waterfall.
  2. Plural form of fall.
  3. Third-person singular simple present indicative form of fall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;fall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Fall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Fall Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;വീഴുന്നു - Veezhunnu ;വെള്ളച്ചാട്ടം - Vellachaattam | Vellachattam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 11:35

And everything on which a part of any such carcass falls shall be unclean; whether it is an oven or cooking stove, it shall be broken down; for they are unclean, and shall be unclean to you.


അവയിൽ ഒന്നിന്റെ പിണം വല്ലതിന്മേലും വീണാൽ അതു ഒക്കെയും അശുദ്ധമാകും: അടുപ്പോ തീച്ചട്ടിയോ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അതു തകർത്തുകളയേണം; അവ അശുദ്ധം ആകുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം ആയിരിക്കേണം.


Leviticus 11:33

Any earthen vessel into which any of them falls you shall break; and whatever is in it shall be unclean:


അവയിൽ യാതൊന്നെങ്കിലും ഒരു മൺപാത്രത്തിന്നകത്തു വീണാൽ അതിന്നകത്തുള്ളതു ഒക്കെയും അശുദ്ധമാകും; നിങ്ങൾ അതു ഉടെച്ചുകളയേണം.


Numbers 33:54

And you shall divide the land by lot as an inheritance among your families; to the larger you shall give a larger inheritance, and to the smaller you shall give a smaller inheritance; there everyone's inheritance shall be whatever falls to him by lot. You shall inherit according to the tribes of your fathers.


നിങ്ങൾ കുടുംബംകുടുംബമായി ദേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാശമാക്കേണം; ആളേറെയുള്ളവർക്കും ഏറെയും കുറെയുള്ളവകൂ കുറെയും അവകാശം കൊടുക്കേണം; അവന്നവന്നു ചീട്ടു എവിടെ വീഴുന്നുവോ അവിടെ അവന്റെ അവകാശം ആയിരിക്കേണം; പിതൃഗോത്രം പിതൃഗോത്രമായി നിങ്ങൾക്കു അവകാശം ലഭിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Falls?

Name :

Email :

Details :×