Intending

Show Usage

English Meaning

  1. Purposing to become or be; prospective: intending lawyers; an intending contributor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 14:13

Then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garlands to the gates, intending to sacrifice with the multitudes.


പട്ടണത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളെയും പൂമാലകളെയും ഗോപുരത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പുരുഷാരത്തോടുകൂടെ യാഗം കഴിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു.


Acts 20:13

Then we went ahead to the ship and sailed to Assos, there intending to take Paul on board; for so he had given orders, intending himself to go on foot.


ഞങ്ങൾ മുമ്പായി കപ്പൽ കയറ്റി പൗലൊസിനെ അസ്സൊസിൽ വെച്ചു കയറ്റിക്കൊൾവാൻ വിചാരിച്ചു അവിടേക്കു ഔടി; അവൻ കാൽനടയായി വരുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നു.


Luke 14:28

For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it--


നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്നു അതു തീർപ്പാൻ വക ഉണ്ടോ എന്നു കണകൂ നോക്കുന്നില്ലയോ?


×

Found Wrong Meaning for Intending?

Name :

Email :

Details :×