Intending

Show Usage

English Meaning

  1. Purposing to become or be; prospective: intending lawyers; an intending contributor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 20:13

Then we went ahead to the ship and sailed to Assos, there intending to take Paul on board; for so he had given orders, intending himself to go on foot.


ഞങ്ങൾ മുമ്പായി കപ്പൽ കയറ്റി പൗലൊസിനെ അസ്സൊസിൽ വെച്ചു കയറ്റിക്കൊൾവാൻ വിചാരിച്ചു അവിടേക്കു ഔടി; അവൻ കാൽനടയായി വരുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നു.


Luke 14:28

For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it--


നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്നു അതു തീർപ്പാൻ വക ഉണ്ടോ എന്നു കണകൂ നോക്കുന്നില്ലയോ?


Genesis 27:42

And the words of Esau her older son were told to Rebekah. So she sent and called Jacob her younger son, and said to him, "Surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you.


മൂത്തമകനായ ഏശാവിന്റെ വാക്കു റിബെക്കാ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൾ ഇളയമകനായ യാക്കോബിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞതു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഏശാവ് നിന്നെ കൊന്നു പകവീട്ടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Intending?

Name :

Email :

Details :×