Intending

Show Usage
   

English Meaning

  1. Purposing to become or be; prospective: intending lawyers; an intending contributor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 12:4

So when he had arrested him, he put him in prison, and delivered him to four squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover.


അവനെ പിടിച്ചശേഷം പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ടു ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിറുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചു തടവിലാക്കി അവനെ കാപ്പാൻ നന്നാലു ചേവകർ ഉള്ള നാലു കൂട്ടത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു.


Luke 14:28

For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it--


നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്നു അതു തീർപ്പാൻ വക ഉണ്ടോ എന്നു കണകൂ നോക്കുന്നില്ലയോ?


Genesis 27:42

And the words of Esau her older son were told to Rebekah. So she sent and called Jacob her younger son, and said to him, "Surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you.


മൂത്തമകനായ ഏശാവിന്റെ വാക്കു റിബെക്കാ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൾ ഇളയമകനായ യാക്കോബിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞതു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഏശാവ് നിന്നെ കൊന്നു പകവീട്ടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Intending?

Name :

Email :

Details :×