Offered

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of offer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;offer എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Offer Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Offer Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;നല്‍കപ്പെട്ട - Nal‍kappetta ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 23:14

So he brought him to the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven altars, and offered a bull and a ram on each altar.


ഇങ്ങനെ അവൻ പിസ്ഗകൊടുമുടിയിൽ സോഫീം എന്ന മുകൾപ്പരപ്പിലേക്കു അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഏഴു യാഗപീഠം പണിതു ഔരോ പീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാളയെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും യാഗം കഴിച്ചു.


Matthew 27:48

Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine and put it on a reed, and offered it to Him to drink.


ഉടനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഔടി ഒരു സ്പോങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറെച്ചു ഔടത്തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.


1 Samuel 6:14

Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stood there; a large stone was there. So they split the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to the LORD.


വണ്ടി ബേത്ത്-ശേമെശ്യനായ യോശുവയുടെ വയലിൽ വന്നുനിന്നു: അവിടെ ഒരു വലിയ കല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ വണ്ടിയുടെ മരം വെട്ടിക്കീറി പശുക്കളെ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗം കഴിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Offered?

Name :

Email :

Details :×