Urged

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of urge.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 4:31

In the meantime His disciples urged Him, saying, "Rabbi, eat."


ആകയാൽ വല്ലവനും അവന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


Genesis 33:11

Please, take my blessing that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough." So he urged him, and he took it.


ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച വാങ്ങേണമേ; ദൈവം എന്നോടു കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എനിക്കു വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു; അങ്ങനെ അവൻ അതു വാങ്ങി.


Judges 1:14

Now it happened, when she came to him, that she urged him to ask her father for a field. And she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, "What do you wish?"


അവൾ വന്നപ്പോൾ തന്റെ അപ്പനോടു ഒരു വയൽ ചോദിപ്പാൻ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു; അവൾ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാലേബ് അവളോടു: നിനക്കു എന്തുവേണം എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Urged?

Name :

Email :

Details :×