Urged

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of urge.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Corinthians 8:6

So we urged Titus, that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well.


അങ്ങനെ തീതൊസ് ആരംഭിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ധർമ്മശേഖരം നിവർത്തിക്കേണം എന്നു ഞങ്ങൾ അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു.


John 4:31

In the meantime His disciples urged Him, saying, "Rabbi, eat."


ആകയാൽ വല്ലവനും അവന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


John 4:40

So when the Samaritans had come to Him, they urged Him to stay with them; and He stayed there two days.


ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു; ഞങ്ങൾ തന്നേ കേൾക്കയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവു എന്നു അറികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Urged?

Name :

Email :

Details :×