Walls

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of wall.
  2. Third-person singular simple present indicative form of wall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× wall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Wall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Wall Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× ഭിത്തികള്‍ - Bhiththikal‍ | Bhithikal‍
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:29

Then he carved all the walls of the temple all around, both the inner and outer sanctuaries, with carved figures of cherubim, palm trees, and open flowers.


അന്തരാലയവും ബഹിരാലയവുമായ ആലയത്തിന്റെ ചുവരുകളിലെല്ലാം ചുറ്റും കെരൂബ്, ഈന്തപ്പന, വിടർന്ന പുഷ്പം എന്നിവയുടെ രൂപം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി.


1 Kings 6:5

Against the wall of the temple he built chambers all around, against the walls of the temple, all around the sanctuary and the inner sanctuary. Thus he made side chambers all around it.


മന്ദിരവും അന്തർമ്മന്ദിരവും കൂടിയ ആലയത്തിന്റെ ചുവരിനോടു ചേർത്തു ചുറ്റും തട്ടുതട്ടായി പുറവാരങ്ങളും പണിതു അവയിൽ ചുറ്റും അറകളും ഉണ്ടാക്കി.


Ezekiel 41:2

The width of the entryway was ten cubits, and the side walls of the entrance were five cubits on this side and five cubits on the other side; and he measured its length, forty cubits, and its width, twenty cubits.


പ്രവേശനത്തിന്റെ വീതി പത്തു മുഴവും പ്രവേശനത്തിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുഴവും അപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു; അവൻ മന്ദിരം അളന്നു: അതിന്റെ നീളം നാല്പതു മുഴം, വീതി ഇരുപതു മുഴം, പിന്നെ അവൻ അകത്തേക്കു ചെന്നു, പ്രവേശനത്തിന്റെ മുറിച്ചവരുകളെ അളന്നു: കനം രണ്ടു മുഴവും പ്രവേശനത്തിന്റെ വീതി ആറു മുഴവും മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി ഏഴേഴു മുഴവുമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Walls?

Name :

Email :

Details :×