Walls

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of wall.
  2. Third-person singular simple present indicative form of wall.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചുവരുകള്‍ - Chuvarukal‍ ;wall എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Wall Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Wall Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;ഭിത്തികള്‍ - Bhiththikal‍ | Bhithikal‍ ;മതിലുകള്‍ - Mathilukal‍ ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 1:15

For behold, I am calling All the families of the kingdoms of the north," says the LORD; "They shall come and each one set his throne At the entrance of the gates of Jerusalem, Against all its walls all around, And against all the cities of Judah.


ഞാൻ വടക്കെ രാജ്യങ്ങളിലെ വംശങ്ങളെ ഒക്കെയും വിളിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; അവർ വന്നു, ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സിംഹാസനം യെരൂശലേമിന്റെ പടിവാതിലുകളുടെ പ്രവേശനത്തിങ്കലും ചുറ്റും അതിന്റെ എല്ലാ മതിലുകൾക്കും നേരെയും യെഹൂദയിലെ എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കും നേരെയും വേക്കും.


Isaiah 22:5

For it is a day of trouble and treading down and perplexity By the Lord GOD of hosts In the Valley of Vision--Breaking down the walls And of crying to the mountain.


സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ കർത്താവിങ്കൽനിന്നു ദർശനത്താഴ്വരയിൽ പരാഭവവും സംഹാരവും പരിഭ്രമവുമുള്ളോരു നാൾ വരുന്നു; മതിലുകളെ ഇടിച്ചുകളയുന്നതും മലകളോടു നിലവിളിക്കുന്നതും ആയ നാൾ തന്നേ.


Ezra 4:13

Let it now be known to the king that, if this city is built and the walls completed, they will not pay tax, tribute, or custom, and the king's treasury will be diminished.


പട്ടണം പണിതു മതിലുകൾ കെട്ടിത്തീർന്നാൽ അവർ കരമോ നികുതിയോ ചുങ്കമോ ഒന്നും അടെക്കയില്ല; അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അവർ രാജാക്കന്മാർക്കും നഷ്ടം വരുത്തും എന്നു രാജാവിന്നു ബോധിച്ചിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Walls?

Name :

Email :

Details :×