Wronged

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of wrong.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 19:3

These ten times you have reproached me; You are not ashamed that you have wronged me.


ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നോടു കാ ിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയില്ല.


Philemon 1:18

But if he has wronged you or owes anything, put that on my account.


അവൻ നിന്നോടു വല്ലതും അന്യായം ചെയ്തിട്ടോ കടം പെട്ടിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു എന്റെ പേരിൽ കണക്കിട്ടുകൊൾക.


2 Corinthians 7:2

Open your hearts to us. We have wronged no one, we have corrupted no one, we have cheated no one.


നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഇടം തരുവിൻ ; ഞങ്ങൾ ആരോടും അന്യായം ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരെയും കെടുത്തീട്ടില്ല; ആരോടും ഒന്നും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Wronged?

Name :

Email :

Details :×