Wronged

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of wrong.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Philemon 1:18

But if he has wronged you or owes anything, put that on my account.


അവൻ നിന്നോടു വല്ലതും അന്യായം ചെയ്തിട്ടോ കടം പെട്ടിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു എന്റെ പേരിൽ കണക്കിട്ടുകൊൾക.


Job 19:3

These ten times you have reproached me; You are not ashamed that you have wronged me.


ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നോടു കാ ിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയില്ല.


Esther 1:16

And Memucan answered before the king and the princes: "Queen Vashti has not only wronged the king, but also all the princes, and all the people who are in all the provinces of King Ahasuerus.


അതിന്നു മെമൂഖാൻ രാജാവിനോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: വസ്ഥിരാജ്ഞി രാജാവിനോടു മാത്രമല്ല, അഹശ്വേരോശ്രാജാവിന്റെ സർവ്വസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകലപ്രഭുക്കന്മാരോടും ജാതികളോടും അന്യായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wronged?

Name :

Email :

Details :×