Fashions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of fashion.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 44:12

The blacksmith with the tongs works one in the coals, fashions it with hammers, And works it with the strength of his arms. Even so, he is hungry, and his strength fails; He drinks no water and is faint.


കൊല്ലൻ ഉളിയെ മൂർച്ചയാക്കി തീക്കനലിൽ വേല ചെയ്തു ചുറ്റികകൊണ്ടു അടിച്ചു രൂപമാക്കി ബലമുള്ള ഭുജംകൊണ്ടു പണിതീർക്കുംന്നു; അവൻ വിശന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു; വെള്ളം കുടിക്കാതെ തളർന്നുപോകുന്നു.


Isaiah 44:13

The craftsman stretches out his rule, He marks one out with chalk; He fashions it with a plane, He marks it out with the compass, And makes it like the figure of a man, According to the beauty of a man, that it may remain in the house.


ആശാരി തോതുപിടിച്ചു ഈയക്കോൽകൊണ്ടു അടയാളമിട്ടു ചീകുളികൊണ്ടു രൂപമാക്കുകയും വൃത്തയന്ത്രംകൊണ്ടു വരെക്കയും ചെയ്യുന്നു; ഇങ്ങനെ അവൻ അതിനെ മനുഷ്യാകൃതിയിലും പുരുഷകോമളത്വത്തിലും തീർത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു.


Psalms 33:15

He fashions their hearts individually; He considers all their works.


അവൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുപോലെ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെയും അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Fashions?

Name :

Email :

Details :×