Lands

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of land.
  2. Third-person singular simple present indicative form of land.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× (വിമാനം) നിലത്തിറങ്ങുന്നു - (vimaanam) Nilaththirangunnu | (vimanam) Nilathirangunnu
× land എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Land Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Land Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 30:5

"Ethiopia, Libya, Lydia, all the mingled people, Chub, and the men of the lands who are allied, shall fall with them by the sword."


കൂശ്യരും പൂത്യരും ലൂദ്യരും സമ്മിശ്രജാതികളൊക്കെയും കൂബ്യരും സഖ്യതയിൽപെട്ട ദേശക്കാരും അവരോടുകൂടെ വാൾകൊണ്ടു വീഴും.


Acts 4:34

Nor was there anyone among them who lacked; for all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold,


മുട്ടുള്ളവർ ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങളുടെയോ വീടുകളുടെയോ ഉടമസ്ഥന്മാരായവർ ഒക്കെയും അവയെ വിറ്റു വില കൊണ്ടു വന്നു


Psalms 49:11

Their inner thought is that their houses will last forever, Their dwelling places to all generations; They call their lands after their own names.


തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ശാശ്വതമായും തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും നിലക്കും. എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു അവരുടെ അന്തർഗ്ഗതം; തങ്ങളുടെ നിലങ്ങൾക്കു അവർ തങ്ങളുടെ പേരിടുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lands?

Name :

Email :

Details :×