Perceiving

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of perceive.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 12:28

Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, "Which is the first commandment of all?"


ശാസ്ത്രിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതു കേട്ടു അവൻ അവരോടു നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്രകാരം ബോധിച്ചിട്ടു: എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പന ഏതു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു:


Luke 9:47

And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a little child and set him by Him,


യേശു അവരുടെ ഹൃദയവിചാരം കണ്ടു ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്തു അരികെ നിറുത്തി:


×

Found Wrong Meaning for Perceiving?

Name :

Email :

Details :×